عفونت های شایع تنفسی در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان اطفال ابوذر در اهواز طی نیمسال اول 2021: فراوانی، عوامل خطر و زیرگروه های بالینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان طب اورژانس.دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران

2 گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران

3 دانشکده پزشکی. دانشگاه جندی شاپور اهواز

4 دپارتمان کودکان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران

10.22118/jsmj.2023.370583.2986

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف تعیین شیوع عفونت های مجاری تنفسی در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان ابوذر در اهواز و عوامل خطر مرتبط با آن انجام شد.
روش بررسی: در مجموع، 147 کودک 12 سال به بالا مراجعه کننده به بخش اورژانس به این مطالعه مورد-شاهدی اختصاص داده شدند، که شامل 96 کودک مبتلا به عفونت تنفسی و 51 کودک بدون عفونت تنفسی و/یا گوارشی به عنوان گروه شاهد بودند.اطلاعات دموگرافیک، بالینی و آزمایشگاهی آنها جمع آوری و بین دو گروه مورد مقایسه آماری قرار گرفت.
یافته‌ها: پنومونی (80.2%)، به‌ویژه ذات‌الریه ناشی از کروناویروس 2019، شایع‌ترین نوع عفونت تنفسی در کودکان بود. شیوع و خطر عوارض تنفسی در پسران به طور معنی داری بیشتر از دختران بود (003/0p=). همچنین میانگین سنی کودکان مبتلا به عفونت تنفسی بالاتر از گروه شاهد بود (05/0p<). علاوه بر این، شاخص توده بدنی بالا، بیماری‌های زمینه‌ای، وزن کم هنگام تولد، کاهش یا عدم شیردهی، خانواده شلوغ، سیگار کشیدن والدین و آلودگی هوا به طور معنی‌داری با خطر بالای عفونت مرتبط بودند (05/0p<). در مقایسه با گروه شاهد، کودکان مبتلا به عفونت تنفسی دارای سطوح پایین‌تر گلبول‌های قرمز و لنفوسیت‌ ها و سطح بالاتر نوتروفیل‌ها بودند (05/0p<).
نتیجه گیری: آگاهی از نشانگرهای تشخیصی و عوامل خطر احتمالی عفونت‌های تنفسی در کودکان در ابتدای پذیرش در بخش می‌تواند نقش کلیدی در تشخیص و درمان به موقع بیماران داشته باشد.

تازه های تحقیق

Mandana Pouladzadeh (PubMed)(Google Scholar)

کلیدواژه‌ها

موضوعات