دوره و شماره: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 142، فروردین و اردیبهشت 1402 
سطح روی در کودکان با گاستروانتریت حاد: مطالعه ای از اهواز- ایران

صفحه 24-30

10.22118/jsmj.2023.396889.3123

مهران حکیم زاده؛ هژیر جواهری زاده؛ مصطفی رایگان؛ بهمن چراغیان


بررسی روایی و پایایی ارزیابی از راه دور پاسچر سر و گردن و شانه بیماران با گردن درد مزمن

صفحه 59-68

10.22118/jsmj.2022.336083.2813

زینب رویین تن؛ مریم سعادت؛ معصومه حسام؛ امین بهداروندان؛ مینا جهانگیری؛ علی دیناروند


اریتراسما در استان خوزستان، یک مطالعه 11 ساله (1393-1382)

صفحه 69-76

10.22118/jsmj.2023.363219.2952

عبداله رفیعی؛ شریف مراغی؛ نسرین امیررجب؛ صادق تهرانی؛ مهدی براجعه