دوره و شماره: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 142، فروردین و اردیبهشت 1402 
بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش مجازی بر اساس رضایتمندی کارآموزان پزشکی و سنجش کیفیت آموزش بالینی در اپیدمی کرونا ، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

10.22118/jsmj.2022.367235.2970

سید مهدی پورافضلی؛ محبوبه حسینی؛ هادی رئیسی شهرکی؛ عبدالرحیم صانعی؛ افسانه حبیبی؛ علیرضا قلی پور؛ ستاره فاضل؛ میثم عدیمی


بررسی روایی و پایایی ارزیابی از راه دور پاسچر سر و گردن و شانه بیماران گردن درد مزمن

10.22118/jsmj.2022.336083.2813

مریم سعادت؛ زینب رویین تن؛ سیده معصومه حسام؛ امین بهداروندان؛ مینا جهانگیری؛ علی دیناروند


اریتراسما در استان خوزستان، یک مطالعه 11 ساله (1393-1382)

10.22118/jsmj.2023.363219.2952

عبداله رفیعی؛ شریف مراغی؛ نسرین امیررجب؛ صادق تهرانی؛ مهدی براجعه