سطح روی در کودکان با گاستروانتریت حاد: مطالعه ای از اهواز- ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش گوارش اطفال، بیمارستان کودکان ابوذر، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 بخش اطفال، بیمارستان کودکان ابوذر، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران

3 گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

10.61186/jsmj.2023.396889.3123

چکیده

زمینه و هدف اسهال حاد یکی از علل مهم مرگ در میان کودکان در کشورهای درحالتوسعه است. هدف از این مطالعه مقایسه
سطح روی در کودکان با گاستروانتریت حاد در مقایسه با کودکان بدون گاستروانتریت بود.
روش بررسی در این مطالعه مورد شاهدی، کودکان با گاستروانتریت و کودکان شاهد که از نظر جنس و سن همسان سازی
شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند.. 80 کودک با گاستروانتریت حاد و 80 کودک بدون گاستروانتریت وارد مطالعه شدند.
گروه کنترل از کودکانی انتخاب شدند که در بخش جراحی بهدلیل اعمال جراحی مینور بستری بودند. دو گروه از نظر سن و
جنس مشابه بودند. معیارهای ورود شامل اسهال کمتر از 48 ساعت، سن بین شش ماه تا 12 سال و تظاهرات بالینی اسهال
بود. شواهد بیماریهای مزمن، استفاده از مکمل روی در طول سه ماه پیش از بستری و طول اسهال بیشتر از هفت روز جزو
معیارهای خروج از مطالعه در نظر گرفته شد. این مطالعه توسط کمیته اخلاق دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت.
یافته ها از 160 کودک شرکتکننده ) 80 مورد و 80 شاهد(، 89 نفر پسر بودند. متوسط سنی شرکتکنندگان 3.35 ± 2.21
سال بود. تفاوتی بین گروه شاهد و مورد از نظر سن و جنس نبود. در کودکان زیر پنج سال سطح روی در گروه مورد نسب به
گروه شاهد بهصورت معنیداری کمتر بود. در کودکان بالای پنج سال، تفاوتی بین گروه مورد و شاهد وجود نداشت ) p=0.85 ) . نتیجه گیری سطح روی بهصورت معنیداری در کودکان با گاستروانتریت نسبت به کودکان بدون گاستروانتریت پایینتر بود.

تازه های تحقیق

Hazhir Javaherizadeh (PubMed)(Google Scholar)

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Troeger C, Khalil IA, Rao PC, Cao S, Blacker BF, Ahmed T, Armah G, Bines JE, Brewer TG, Colombara DV, Kang G. Rotavirus vaccination and the global burden of rotavirus diarrhea among children younger than 5 years. JAMA pediatrics. 2018;172(10):958-65. [DOI:10.1001/jamapediatrics.2018. 1960] [PMID] [PMCID]
[2] Jiang CX, Xu CD, Yang CQ. [Therapeutic effects of zinc supplement as adjunctive therapy in infants and young children with rotavirus enteritis]. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2016;18(9):826-30. [DOI:10.7499/j.issn.1008-8830.2016. 09.008] [PMID] [PMCID]
[3] Colgate ER, Haque R, Dickson DM, Carmolli MP, Mychaleckyj JC, Nayak U, Qadri F, Alam M, Walsh MC, Diehl SA, Zaman K. Delayed Dosing of Oral Rotavirus Vaccine Demonstrates Decreased Risk of Rotavirus Gastroenteritis Associated With Serum Zinc: A Randomized Controlled Trial. Clin Infect Dis. 2016;63(5):634-41. [DOI:10.1093/cid/ciw346] [PMID]
[4] Lazzerini M, Wanzira H. Oral zinc for treating diarrhoea in children. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 12(12):CD005436. [DOI:10.1002/14651858.CD005436.pub5] [PMID] [PMCID] [5] Smith Jr JC, Butrimovitz GP, Purdy WC. Direct measurement of zinc in plasma by atomic absorption spectroscopy. Clin Chem. 1979;25(8):1487-91.[PMID]
[6] Mahyar A, Ayazi P, Chegini V, Sahmani M, Oveisi S, Esmaeily S. Serum Zinc Concentrations in Children with Acute Bloody and Watery Diarrhoea. Sultan Qaboos Univ Med J. 2015;15(4):e512-6. [DOI:10.18295/squmj.2016.16.01.027] [PMID]
[7] Arora R, Kulshreshtha S, Mohan G, Singh M, Sharma P. Estimation of serum zinc and copper in children with acute diarrhea. Biol Trace Elem Res. 2006;114(1):121-6. [DOI:10. 1385/bter:114:1:121] [PMID]
[8] Mahmoodi MR, Kimiagar SM. Prevalence of zinc deficiency in junior high school students of Tehran City. Biol Trace Elem Res. 2001;81(2):93-103. [DOI:10.1385/bter:81:2:093] [PMID]
[9] Dehghani SM, Katibeh P, Haghighat M, Moravej H, Asadi S. Prevalence of zinc deficiency in 3-18 years old children in shiraz-iran. Iran Red Crescent Med J. 2011;13(1):4-8. [PMID] [PMCID]
[10] Agarwal A, Gupta NK, Upadhyay A, Soni RK, Shah D, Jaiswal V. Serum Zinc Levels as a Predictor of Severity of Acute Diarrhea. Indian J Pediatr. 2018;85(3):179-83. [DOI:10.1007/s12098-017-2493-z] [PMID]
[11] Pourmirzaiee MA, Chehrazi S, Heidari-Beni M, Kelishadi R. Serum Zinc Level and Eating Behaviors in Children Receiving Zinc Supplements without Physician Prescription. Adv Biomed Res. 2018;7:120. [DOI:10.4103/abr.abr_77_18] [PMID] [PMCID]
[12] Florez ID, Veroniki AA, Al Khalifah R, Yepes-Nuñez JJ, Sierra JM, Vernooij RWM, et al. Comparative effectiveness and safety of interventions for acute diarrhea and gastroenteritis in children: A systematic review and network meta-analysis. PLoS One. 2018;13(12):e0207701. [DOI:10.1371/journal.pone. 0207701] [PMID] [PMCID]
[13] Lazzerini M, Wanzira H. Oral zinc for treating diarrhoea in children. Cochrane Database Syst Rev. 2016;12(12):Cd005436. [DOI:10.1002/14651858.CD005436.pub5] [PMID] [PMCID]
[14] Azemati B, Khoramdad M, Qorbani M, Rastad H, Shafiee G, Heshmat R, Kelishadi R. Percentile values of serum zinc concentration and prevalence of its deficiency in Iranian children and adolescents: the CASPIAN-V study. J Pediatr Endocrinol Metab. 2020;33(4):525-31. [DOI:10.1515/jpem-2019-0520] [PMID]
[15] Doggui R, Al-Jawaldeh H, El Ati J, Barham R, Nasreddine L, Alqaoud N, Aguenaou H, El Ammari L, Jabbour J, Al-Jawaldeh. Meta-analysis and systematic review of micro-and macro-nutrient intakes and trajectories of macro-nutrient supply in the eastern mediterranean region. Nutrients. 2021;13(5): 1515. [DOI:10.3390/nu13051515] [PMID] [PMCID]
[16] Al-Tarawneh A. Skin Signs of Zinc Deficiency in Children: A clinical study in Jordan. J Med J. 2018;52(4):177-83. [Link]