بررسی مقایسه ای دیدگاه کارورزان و دستیاران تخصصی سال اول نسبت به علل و اظهار خطاهای پزشکی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1398-1397

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طب اورژانس دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی دکترای حرفه‌ای پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز،

10.22118/jsmj.2023.334890.2809

چکیده

مقدمه: خطای پزشکی رویداد زیانبار و ناخواسته ای است که باعث ایجاد عوارض، موربیدیته و مورتالیته بالقوه بیماران می‌گردد، ولیکن با دانش موجود پزشکی می تواند قابل پیشگیری باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر با هدف تعیین دیدگاه کارورزان و دستیاران تخصصی سال اول نسبت به علل و اظهار خطاهای پزشکی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1398-1397 انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع اپیدمیولوژیک توصیفی – تحلیلی و مقطعی بود که با هدف تعیین دیدگاه کارورزان و دستیاران تخصصی سال اول نسبت به علل و اظهار خطاهای پزشکی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1398-1397 انجام شد. داده‌ها تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: میانگین نمره خطای پزشکی در کارورزان به تفکیک حیطه‌های مورد بررسی در حد متوسط بود. بین دستیاران با کارورزان براساس شیوع خطای پزشکی به علت ویژگی‌های خاص هر بیمار رابطه معنادار وجود داشت (P=0.008نگرش کارورزان و دستیاران نسبت به ارتکاب خطای پزشکی در حد متوسط بود. بین دستیاران با کارورزان براساس نگرش کلی به خطاهای پزشکی رابطه معنادار وجود نداشت (P>0.05).
نتیجه گیری: براساس نتایج بدست آمده از این مطالعه شایع ترین علت بروز خطاهای تشخیصی پزشکی مربوط به دلیل عامل ویژگی های خاص هر بیمار می باشد که پیشنهاد می‌شود با ایجاد زیر ساختار های الکترونیکی جهت ثبت سیستمی داده های حاصل از معاینه، در دسترس بودن پرونده پزشکی بیمار و افزایش کشیک ها جهت جلوگیری از خطای خاتمه زودرس معاینه می تواند به کاهش بروز این عامل شایع کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات