ارتباط بین شدت بی اختیاری ادراری با شاخص های ثبات پویا و میزان ناتوانی حاصل از کمردرد در زنان مبتلا به بی اختیاری استرسی ادراری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی - اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران؛ گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 مرکز تحقیقات توانبخشی عضالنی-اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز، اهواز، ایران؛گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز، اهواز،ایران.

چکیده

زمینه و هدف بیاختیاری ادراری استرسی از اختلالات شایع، بهویژه در خانمها است. طبق مطالعات، کمردرد نیز در این گروه
شیوع بالایی دارد. از آنجاییکه ثبات وضعیتی طبق مطالعات، با بروز کمردرد ارتباط دارد، هدف این مطالعه بررسی ارتباط
شدت بیاختیاری استرسی با شاخصهای ثبات وضعیتی پویا و ناتوانی عملکردی ناشی از کمردرد، در زنان مبتلا به عارضه
بیاختیاری استرسی است.
روش بررسی این مطالعه از نوع مقطعی - تحلیلی است که بین 28 شرکتکننده خانم، در رده سنی 20 تا 55 سال انجام
شده است. 14 نفر از شرکتکنندگان مبتلا به بیاختیاری استرسی خفیف و 14 نفر دارای نوع شدید بودند. آزمونهای ثبات
وضعیتی پویا و محدوده ثبات، بهوسیله دستگاه بایودکس و با مثانه خالی و پر انجام شدند. ناتوانی عملکردی ناشی از کمردرد،
با پرسشنامه اوسوستری اندازهگیری شد.
یافته ها در حالت پر بودن مثانه، تفاوت معنادار بین دو گروه، در شاخص ثبات کلی و قدامی - خلفی و با مثانه خالی، در شاخص
ثبات کلی و طرفی دیده شد. در آزمون محدوده ثبات اندازه زمان در گروه بیاختیاری ادراری شدید، معناداری بیشتری نشان
داد. اندازه ناتوانی عملکردی ناشی از کمردرد، در گروه مبتلا به بیاختیاری شدید از گروه مبتلا به نوع خفیف بالاتر بود . نتیجه گیری وجود راهبردهای جبرانی در زمان اختلال عملکرد عضلات کف لگن، منجر به الگوهای سینرژی متفاوت عضلات
تنه، هنگام بروز اغتشاش میشود. افزایش شاخص ثبات وضعیتی در جهت قدامی - خلفی، در زنان مبتلا به بیاختیاری ادراری
در مطالعه حاضر، ممکن است مربوط به افزایش فعالیت عضلات شکمی بهویژه مایل خارجی باشد.

تازه های تحقیق

Roshanak Sharifian (PubMed)(Google Scholar)

کلیدواژه‌ها


[1] Oliveira M, Ferreira M, Azevedo MJ, Firmino-Machado J, Santos PC. Pelvic floor muscle training protocol for stress urinary incontinence in women: A systematic review. Revista da Associacao Medica Brasileira (1992). 2017;63(7):50-642. [DOI:10.1590/1806-9282.63.07.642] [PMID]
[2] McClurg D ea. Conservative interventions for urinary incontinence in women: an Overview of Cochrane systematic reviews. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2016(9). [DOI:10.1002/14651858.CD012337] [PMCID]
[3] Sapsford R. Rehabilitation of pelvic floor muscles utilizing trunk stabilization. Manual therapy. 2004;9(1):3-12. [DOI:10.1016/ s1356-689x(03)00131-0] [PMID]
[4] Eliasson K, Elfving B, Nordgren B, Mattsson E. Urinary incontinence in women with low back pain. Manual therapy. 2008;13(3):206-12. [DOI:10.1016/j.math.2006.12.006] [PMID]
[5] Dehghan Manshadi F, Ghanbari Z, Sadat Miri E, Azimi H. Postural and Musculoskeletal Disorders in Women with Urinary Incontinence: A Research Report. Journal of Clinical Physiotherapy Research. 2016;1(1):27-31. [DOI:10.22037/ jcpr.v1i1.10499]
[6] Smith MD, Russell A, Hodges PW. Disorders of breathing and continence have a stronger association with back pain than obesity and physical activity. The Australian journal of physiotherapy. 2006;52(1):11-16. [DOI:10.1016/s0004-9514 (06)70057-5][PMID]
[7] Lee D. Stress Urinary Incontinence &The Pelvis. 2011
[8] Sjodahl J, Kvist J, Gutke A, Oberg B. The postural response of the pelvic floor muscles during limb movements: a methodological electromyography study in parous women without lumbopelvic pain. Clinical biomechanics. 2009;24(2): 183-89. [DOI:10.1016/j.clinbiomech.2008.11.004] [PMID]
[9] Smith MD, Coppieters MW, Hodges PW. Postural response of the pelvic floor and abdominal muscles in women with and without incontinence .Neurourology and urodynamics. 2007;26(3):377-85. [DOI:10.1002/nau.20336][PMID]
[10] Rondini SK. Is Postural Stability Compromised in Women with Urinary Incontinence?.West Virginia University Libraries. 2013.
[DOI:10.33915/etd.3617] [11] Nassaj G, Amirpour P, Shahali S, Sarikhani Z. [The relationship between pelvic floor muscle’s strength and severity of urinary incontinence with quality of life in women with stress urinary incontinence. THE Iranian Journal Of Obstetrics Gynecology and Infertility (persian)]. 2017;20(8):26-32. [Link]
[12] Rodrigues MP, Paiva LL, Mallmann S, Bessel T, Ramos JGL. Can the inability to contract the pelvic floor muscles influence the severity of urinary incontinence symptoms in females?. Int Urogynecol J. 2022;33(5):1193-7. [DOI:10.1007/s00192-021-04880-1] [PMID]
[13] Kim JS, Kim SY, Oh DW, Choi JD. Correlation between the Severity of Female Urinary Incontinence and Concomitant Morbidities: A Multi-Center Cross-Sectional Clinical Study. Int Neurourol J. 2010;14(4): 220–226. [DOI:10.5213/inj.2010. 14.4.220] [PMID]
[14] Smith MD, Coppieters MW, Hodges PW. Is balance different in women with and without stress urinary incontinence?. Neurourol Urodyn. 2008; 27(1):71-8. [DOI:10.1002/nau.204 76] [PMID]
[15] Soliman ES, Shousha TM, Alayat MS. The effect of pain severity on postural stability and dynamic limits of stability in chronic low back pain. J Back Musculoskelet Rehabil. 2017;30(5):1023-9. [DOI:10.3233/BMR-169588] [PMID]
[16] Sandvik H, Espuna M, Hunskaar S. Validity of the incontinence severity index: comparison with pad-weighing tests. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2006;17(5):520-4. [DOI: 10.1007/s00192-005-0060-z] [PMID]
[17] Mousavi SJ, Parnianpour M, Mehdian H, Montazeri A, Mobini B. The Oswestry Disability Index, the Roland-Morris Disability Questionnaire, and the Quebec Back Pain Disability Scale: translation and validation studies of the Iranian versions. Spine. 2006;31(14):e454-9. [DOI: 10.1097/01.brs.0000222141. 61424.f7] [PMID]
[18] Sherafat S, Salavati M, Ebrahimi Takamjani I, Akhbari B, Mohammadirad S, Mazaheri M, Negahban H. Intrasession and intersession reliability of postural control in participants with and without nonspecific low back pain using the Biodex Balance System. J Manipulative Physiol Ther. 2013;36(2):111-8. [DOI:10.1016/j.jmpt.2012.12.005] [PMID]
[19] Karimi N, Ebrahimi I, Kahrizi S, Torkaman G. Evaluation of postural balance using the Biodex balance system in subjects with and without low back pain. Pak J Med Sc. 2008; 24(3):372-7. [Link] [20] Lee DG, Lee LJ, McLaughlin L. Stability, continence and breathing: The role of fascia following pregnancy and delivery. J Bodyw Mov Ther. 2008;12(4):333-48. [DOI:10.1016/j.jbmt. 2008.05.003] [PMID]
[21] Tuttle LJ, Autry T, Kemp C, Lassaga-Bishop M, Mettenleiter M, Shetter H, Zukowski J. Hip exercises improve intravaginal squeeze pressure in older women. Physiother Theory Pract. 2020; 36(12):1340-1347. [DOI:10.1080/09593985.2019.157 1142] [PMID]