بررسی روایی و پایایی ارزیابی از راه دور پاسچر سر و گردن و شانه بیماران با گردن درد مزمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف توانبخشی از راه دور در ارزیابی و درمان اختلالات عضلانی-اسکلتی در مهرومومهای اخیر به علت پاندمی کووید
19 و محدودیت دسترسی به سرویسهای فیزیوتراپی موردتوجه قرار گرفته است. ازینرو هدف از مطالعه حاضر، بررسی
روایی و پایایی ارزیابی از راه دور پاسچر سر و گردن و شانه بیماران گردن درد بود.
روش بررسی 23 فرد مبتلابه گردن درد مزمن وارد مطالعه شدند. پاسچر آنها ازنظر وضعیت سر به جلو، تیلت سر از نمای
طرفی و قدامی، کایفوز، وضعیت اسکاپولا و قرینگی شانهها به دو روش چهره به چهره و از راه دور مورد ارزیابی قرار گرفت.
ارزیابیهای از راه دور برای سنجش جنبههای پایایی ذخیره و شش هفته بعد دوباره بررسی شدند. همچنین میزان رضایت
شرکتکنندگان از ارزیابی آنلاین ثبت شد.
یافته ها ارزیابی از راه دور وضعیتهای مختلف اسکاپولا توافق متوسط تا پایین با روش ارزیابی حضوری داشتند. شاخصهای
ارزیابی از راه دور زاویه سری –گردنی، میزان تیلت سر در صفحه ساژیتال و فرونتال، قرینه بودن شانهها و کایفوز ضریب
همبستگی بالایی با روش حضوری داشتند. همچنین درصد توافق و تکرارپذیری درون آزمونگر این روش برای همه شاخصها
عالی بود. بیشتر افراد از این روش رضایتمندی داشتند.
نتیجه گیری ارزیابی پاسچر سر و گردن و شانه در روش از راه دور از روایی و پایایی قابل قبولی در بیماران گردن درد که
امکان مراجعه حضوری به کلینیکهای فیزیوتراپی ندارند، برخوردار است.

تازه های تحقیق

maryam saadat (PubMed)(Google Scholar)

کلیدواژه‌ها


[1] Childs JD, Cleland JA, Elliott JM, Teyhen DS, Wainner RS, Whitman JM, Sopky BJ, Godges JJ, Flynn TW, Delitto A, Dyriw GM. Neck pain: clinical practice guidelines linked to the International Classification of Functioning, Disability, and Health from the Orthopaedic Section of the American Physical
Therapy Association. J Orthop Sports Phys Ther. 2008;38(9): A1-A34. [DOI:10.2519/jospt.2008.0303] [PMID]
[2] Farooq MN, Mohseni-Bandpei MA, Gilani SA, Ashfaq M, Mahmood Q. The effects of neck mobilization in patients with chronic neck pain: A randomized controlled trial .J Bodyw Mov Ther. 2018;22(1):24-31. [DOI:10.1016/j.jbmt.2017.03.007] [PMID]
[3] Fredin K, Lorås H. Manual therapy, exercise therapy or combined treatment in the management of adult neck pain–a systematic review and meta-analysis. Musculoskelet Sci Pract. 2017;31: 62-71. [DOI:10.1016/j.msksp.2017.07.005] [PMID]
[4] Chung S, Jeong Y-G. Effects of the craniocervical flexion and isometric neck exercise compared in patients with chronic neck pain: A randomized controlled trial. Physiother Theory Pract. 2018;34(12):916-25. [DOI:10.1080/09593985.2018. 1430876] [PMID]
[5] Mani S, Sharma S, Singh DK. Concurrent validity and reliability of telerehabilitation-based physiotherapy assessment of cervical spine in adults with non-specific neck pain. J Telemed Telecare. 2021;27(2):88-97. [DOI:10.1177/1357633X19861802][PMID]
[6] Ferrari R, Russell AS. Regional musculoskeletal conditions: neck pain. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2003;17(1):57-70. [DOI:10.1016/s1521-6942(02)00097-9] [PMID]
[7] Silva AG, Punt TD, Sharples P, Vilas-Boas JP, Johnson MI. Head posture assessment for patients with neck pain: Is it useful?. Arch Phys Med Rehabil. 2009;90(4):669-74. [DOI:10.1016/j. apmr.2008.10.018] [PMID]
[8] Yip CHT, Chiu TTW, Poon ATK. The relationship between head posture and severity and disability of patients with neck pain. Man Ther. 2008;13(2):148-54. [DOI:10.1016/j.math.2006.11 .002] [PMID]
[9] Lee J-H. Effects of forward head posture on static and dynamic balance control. J Phys Ther Sci. 2016;28(1):274-7. [DOI:10. 1589/jpts.28.274] [PMID]
[10] Buvik A, Bugge E, Knutsen G, Småbrekke A, Wilsgaard T. Quality of care for remote orthopaedic consultations using telemedicine: a randomised controlled trial. BMC Health Serv Res. 2016;16(1):483. [DOI:10.1186/s12913-016-1717-7] [PMID] [PMCID]
[11] Mehta SP, Kendall KM, Reasor CM. Virtual assessments of knee and wrist joint range motion have comparable reliability with face‐to‐face assessments. Musculoskeletal Care. 2021;19(2): 208-216. [DOI:10.1002/msc.1525] [PMID]
[12] Sklar T, Robertson CT. Telehealth for an Aging Population: How Can Law Influence Adoption Among Providers, Payors, and Patients?. Am J Law Med. 2020;46(2-3):311-324. [DOI:10. 1177/0098858820933501] [PMID]
[13] Lade H, McKenzie S, Steele L, Russell TG. Validity and reliability of the assessment and diagnosis of musculoskeletal elbow disorders using telerehabilitation. J Telemed Telecare. 2012;18(7):413-8. [DOI:10.1258/jtt.2012.120501] [PMID]
[14] Steele L, Lade H, McKenzie S, Russell TG. Assessment and diagnosis of musculoskeletal shoulder disorders over the internet. Int J Telemed Appl. 2012;2012:945745. [DOI:10. 1155/2012/945745] [PMID][PMCID]
[15] Russell TG, Blumke R, Richardson B, Truter P. Telerehabilitation mediated physiotherapy assessment of ankle disorders. Physiother Res Int. 2010;15(3):167-75.
[DOI:10.1002/pri.471] [PMID]
[16] Richardson BR, Truter P, Blumke R, Russell TG. Physiotherapy assessment and diagnosis of musculoskeletal disorders of the knee via telerehabilitation. J Telemed Telecare. 2017;23(1):88-95. [DOI:10.1177/1357633X15627237] [PMID]
[17] Nelson M, Bourke M, Crossley K, Russell T. Telerehabilitation versus traditional care following total hip replacement: a randomized controlled trial protocol. JMIR Res Protoc. 2017;6(3):e34. [DOI: 10.2196/resprot.7083] [PMID] [PMCID]
[18] Palacín-Marín F, Esteban-Moreno B, Olea N, Herrera-Viedma E, Arroyo-Morales M. Agreement between telerehabilitation and face-to-face clinical outcome assessments for low back pain in primary care. Spine. 2013;38(11):947-52. [DOI:10. 1097/BRS.0b013e318281a36c] [PMID]
[19] Amatya B, Galea MP, Kesselring J, Khan F. Effectiveness of telerehabilitation interventions in persons with multiple sclerosis: A systematic review. Mult Scler Relat Disord. 2015;4(4):358-69. [DOI:10.1016/j.msard.2015.06.011] [PMID]
[20] Russell T, Truter P, Blumke R, Richardson B. The diagnostic accuracy of telerehabilitation for nonarticular lower-limb musculoskeletal disorders. Telemed J E Health. 2010;16(5): 585-94. [DOI:10.1089/tmj.2009.0163] [PMID]
[21] Russell TG , Buttrum P, Wootton R, Jull GA. Internet-based outpatient telerehabilitation for patients following total knee arthroplasty: a randomized controlled trial. J Bone Joint Surg Am. 2011;93(2):113-20. [DOI:10.2106/JBJS.I.01375] [PMID]
[22] Lohse KR, Hilderman CG, Cheung KL, Tatla S, Van der Loos HM. Virtual reality therapy for adults post-stroke: a systematic review and meta-analysis exploring virtual environments and commercial games in therapy. PloS one. 2014;9(3):e93318.
[DOI:10.1371/journal.pone.0093318] [PMID] [PMCID]
[23] Cottrell MA, Galea OA, O’Leary SP, Hill AJ, Russell TG. Real-time telerehabilitation for the treatment of musculoskeletal conditions is effective and comparable to standard practice: a systematic review and meta-analysis. Clin Rehabil. 2017;31(5):625-38. [DOI:10.1177/0269215516645148] [PMID]
[24] Ansari NN, Feise RJ, Naghdi S, Mohseni A, Rezazadeh M. The functional rating index: reliability and validity of the Persian language version in patients with neck pain. Spine. 2012;37(14):E844-E8. [DOI:10.1097/BRS.0b013e31824b5bde] [PMID]
[25] Ruivo RM, Pezarat-Correia P, Carita AI. Cervical and shoulder postural assessment of adolescents between 15 and 17 years
old and association with upper quadrant pain. Braz J Phys Ther. 2014;18:364-71. [DOI:10.1590/bjpt-rbf.2014.0027] [PMID] [PMCID]
[26] Harrison AL, Barry-Greb T, Wojtowicz G. Clinical measurement of head and shoulder posture variables. J Orthop Sports Phys Ther. 1996;23(6):353-61. [DOI:10.2519/jospt.1996.23.6.353] [PMID]
[27] Kekunnaya R, Isenberg SJ. Effect of strabismus surgery on torticollis caused by congenital superior oblique palsy in young children. Indian J Ophthalmol. 2014;62(3):322-6. [DOI:10. 4103/0301-4738.116468] [PMID]
[28] Amatachaya P, Wongsa S, Sooknuan T, Thaweewannakij T, Laophosri M, Manimanakorn N, et al. Validity and reliability of a thoracic kyphotic assessment tool measuring distance of the seventh cervical vertebra from the wall. Hong Kong Physiother J. 2016;35:30-36. [DOI:10.1016/j.hkpj.2016.05.001] [PMID] [PMCID]
[29] Truter P, Russell T, Fary R .The validity of physical therapy assessment of low back pain via telerehabilitation in a clinical setting. Telemed J E Health. 2014;20(2):161-7. [DOI:10. 1089/tmj.2013.0088] [PMID]