بررسی روایی و پایایی ارزیابی از راه دور پاسچر سر و گردن و شانه بیماران گردن درد مزمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فیزیوتراپی گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی مرکز تحقیقات توانبخشی بیماری اسکلتی و عضلانی دانشگاه علوم پزشکی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 ستادیار فیزیوتراپی گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی مرکز تحقیقات توانبخشی بیماری اسکلتی و عضلانی دانشگاه علوم پزشکی جندی

4 مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی و اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز، ایران

5 دانشگاه تربیت مدرس

6 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

10.22118/jsmj.2022.336083.2813

چکیده

سابقه و هدف: سلامت از راه دور در سالهای اخیر به علت پاندمی کووید 19 و محدودیت دسترسی به سرویسهای فیزیوتراپی مورد توجه قرار گرفته است. لذا هدف از مطالعه حاضر، بررسی روایی و پایایی ارزیابی از راه دور پاسچر سر و گردن و شانه در بیماران گردن درد بود.

مواد و روش ها: 23 فرد مبتلا به گردن درد مزمن وارد مطالعه شدند. پاسچر آنها از نظر وضعیت سر به جلو، تیلت سر از نمای طرفی و قدامی، کایفوز، وضعیت اسکپولا و قرینگی شانه ها به دو روش چهره به چهره و از راه دور مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی های از راه دور برای سنجش جنبه های پایایی ضبط و 6 هفته بعد مجدد بررسی شدند. همچنین میزان رضایت شرکت کنندگان از ارزیابی آنلاین ثبت شد.
یافته ها: ارزیابی از راه دور وضعیتهای مختلف اسکاپولا توافق متوسط تا پایین با روش ارزیابی حضوری داشتند. شاخصهای ارزیابی از راه دور زاویه سری –گردنی، میزان تیلت سر در صفحه ساژیتال و فرونتال، قرینه بودن شانه ها و کایفوز ضریب همبستگی بالایی با روش حضوری داشتند. همچنین درصد توافق و تکرار پذیری درون آزمونگر این روش برای همه شاخصها عالی بود. اکثر افراد از این روش رضایتمندی داشتند.
نتیجه گیری: ارزیابی پاسچر سر و گردن و شانه در روش از راه دور از روایی و پایایی قابل قبولی در بیماران گردن درد که امکان مراجعه حضوری به کلینیک های فیزیوتراپی ندارند؛ برخوردار است.

کلیدواژه‌ها