تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی و مصرف آجیل سویا بر عملکرد قلبی-عروقی در زنان یائسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران.

10.22118/jsmj.2023.365149.2958

چکیده

زمینه و هدف: یائسگی درارتباط با عوارض قلبی-عروقی می باشد. هدف تحقیق حاضر تعیین اثر هشت هفته تمرینات هوازی و مصرف آجیل سویا بر عملکرد قلبی-عروقی در زنان یائسه بود.
روش بررسی: در تحقیق نیمه تجربی حاضر 60 زن یائسه ساکن شهرستان اندیمشک به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و سپس به صورت تصادفی به گروه های 1) سویا (15 نفر)، 2) تمرین (15 نفر)، 3) ترکیبی (تمرین + سویا) (15 نفر) و 4) کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. مداخله تمرین شامل هشت هفته تمرینات، سه جلسه در هفته با شدت 70-50 درصد ضربان قلب ذخیره بود. مصرف سویا به صورت روزانه 80 گرم آجیل سویا بود. از آزمون های تی وابسته و تحلیل کواریانس به منظور تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد و سطح معنی داری (05/0 ≥P) در نظر گرفته شد.
یافته ها: کاهش معنی داری در فشار خون سیستول، فشار خون دیاستول و ضربان قلب استراحت در گروه های تمرین هوازی و ترکیبی نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (01/0 >P)؛ در گروه سویا نیز کاهش معنی داری در فشار خون سیستول نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (001/0 >P). همچنین کاهش ضربان قلب استراحت در گروه های تمرین هوازی و ترکیبی نسبت به گروه سویا به صورت معنی داری بیشتر بود (001/0 >P).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج می توان گفت که تمرینات هوازی و مصرف آجیل اثرات مثبتی بر بهبود عملکرد قلبی-عروقی در زنان یائسه دارند و استفاده از هر دو موجب اثربخشی بیشتر برحفاظت قلبی-عروقی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات