بررسی رابطه بین پرفشاری خون و برخی عوامل مرتبط در پناهندگان افغانستانی مقیم اصفهان در سال 2019

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پرستاری، مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی، واحد نجف اباد، دانشگاه ازاد اسلامی، نجف اباد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان، ایران

3 دانشجوی ارشد مامایی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان، ایران

4 کارشناس علوم آزمایشگاهی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان، ایران

5 کارمند اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی ، اصفهان، ایران

10.22118/jsmj.2023.365299.2959

چکیده

مقدمه: پرفشاری خون(HTN)ازدلایل بیماریهای قلبی وعروقی محسوب می شود.وجود همبستگی بین پرفشاری خون وابتلا به بیماریهایی ماننددیابت وسایر اختلالات درمطالعات گذشته به اثبات رسیده است.ازآنجاکه خطر ابتلا به چنین بیماریهایی باتوجه به مسائل موجود درزندگی پناهندگان بیشتراست وتاکنون نیز توجه جدی به این مسأله صورت نگرفته است، لذااین مطالعه با هدف بررسی رابطه بین پرفشاری خون و برخی عوامل دیگر روی پناهندگان افغانستانی مقیم ایران انجام شد.
موادوروش ها: دراین پژوهش ازجامعه پناهندگان افغانستانی مقیم استان اصفهان، 4165 ﻧﻔﺮ بصورت غربالگری ازمنطقه زینبیه اصفهان انتخاب شدند.ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎبااستفاده ازﺗﮑﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اطلاعات دموگرافیک وهمچنین ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ نمایه توده بدنی (BMI)،دورکمر،قندخون واندازه گیری فشارخون طی دومرحله درپایگاه سلامت منطقه زینبیه ﺍﻧﺠﺎﻡگردید.سپس داده هاتوسط نرم افزار SPSS نسخه20تجزیه وتحلیل شد.
یافته ها: نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان داد جنسیت، سن، مدت مهاجرت، شغل، تاهل و قومیت با میانگین میزان فشار خون پناهندگان افغانستانی مقیم ایران ارتباط دارد. همچنین سن بامیزان همبستگی r=0.135،مدت مهاجرت بامیزان همبستگی 09/0 r= وشغل وتاهل با افزایش فشارخون سیستولیک پناهندگان دارای ارتباط است.همچنین جنسیت،شغل وقومیت با پرفشاری خون دیاستولیک پناهندگان دارای ارتباط است.نتایج آزمون ضریب همبستگی ارتباط معناداری بین پرفشاری خون وعواملی مانندابتلا به دیابت، مصرف دخانیات،سابقه فشارخون در خانواده،سطح تحصیلات وچاقی رانشان نداد.
نتیجه گیری: یافته های حاضرنشان دادزنان پناهنده افغانستانی مقیم ایران درمقایسه بامردان همتراز خود،دارای فشار خون بالاتری هستند.همچنین افزایش سن پناهندگان افغانستانی،مدت مهاجرت بیشتر،فوت همسر یا جدایی،شغل پناهندگان افغانستانی مقیم ایران و قومیت آنان،رابطه معناداری با پرفشاری خون آنان داردکه نیازمند تأمل وتوجه بیشتر مسوولان سازمان پناهندگان به این امر است.

کلیدواژه‌ها