علل استفاده از روش های مختلف بیهوشی در سزارین در بیمارستان های آموزشی منتخب واقع در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،دانشکده بهداشت، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

4 گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

10.22118/jsmj.2022.351165.2885

چکیده

مقدمه: بیهوشی یکی از خطرات عمده عمل سزارین است که تصمیم برای انتخاب نوع بیهوشی به دلایل مختلفی بستگی دارد. این مطالعه با هدف شناسایی علل استفاده از روش های مختلف بیهوشی در سزارین در بیمارستان های آموزشی منتخب واقع در استان خوزستان انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش کیفی حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل کلیه پزشکان و کارشناسان بیهوشی شاغل در دو بیمارستان آموزشی واقع در دو شهرستان بود. اطلاعات لازم از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با روش نمونه گیری هدفمند تا اشباع نظری داده ها به دست آمد. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به صورت قراردادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: برای انتخاب نوع بیهوشی دو تم اصلی اولویت از سوی پزشک و اولویت از سوی سازمان به دست آمد، که اولویت از سوی پزشک شامل اولویت نوع خدمت (ترجیح بیمار و ترجیح جراح) و دلایل تخصصی (عوارض کمتر، علمی و تکنیکی) و اولویت از سوی سازمان نیز شامل روتین بیمارستان(انتخاب اکثریت) و مدیریت زمان(کنترل بهتر زمان اتاق عمل) می شوند.
نتیجه گیری : روش ترجیحی متخصص بیهوشی برای سلامتی بیمار علاوه بر علل علمی و تکنیکی مطابق با اولویت های جراح و بیمار و همچنین اولویت های مورد نظر سازمان تعیین می شود. برپایی دوره های آموزشی برای پزشکان بیهوشی و ایجاد بسترهای انتخاب آگاهانه و تصمیم گیری آزاد از طریق ارائه اطلاعات کافی و جامع در مورد عوارض و منافع روش انتخابی برای بیمار ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات