بیان و تخلیص پروتئین RBD نوترکیب ویروس SARS COV-2 در سیستم بیانی پروکاریوتی به منظور ارزیابی آنتی بادی IgG موجود در سرم افراد بهبودیافته از بیماری کوید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ویروس شناسی .دانشکده علوم پزشکی .دانشگاه تربیت مدرس. تهران. ایران

2 گروه ویروس شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه آنفولانزا،انستیتو پاستور، تهران، ایران

4 گروه هپاتیت و ایدز، انستیتو پاستور، تهران، ایران

10.22118/jsmj.2022.341969.2843

چکیده

زمینه و هدف :یکی ازمهمترین پروتئین های ویروسSARS –COV-2 پروتئین S می باشدکه ازدو زیر واحدS1 وS2 تشکیل شده است مهمترین ناحیه در زیرواحدS1 ناحیه اتصال به رسپتور) RBD (است که نقش کلیدی در اتصال به رسپتور های ACE را ایفا می کند RBD یک ناحیه حفاظت شده در پروتئین S می باشدکه هدف سیستم ایمنی و تولیدآنتی بادی برعلیه ویروس می باشد با توجه به اهمیت این ناحیه در تولید آنتی بادی های خنثی کننده می تواند کاندید مناسبی جهت توسعه واکسن و تولید کیت های تشخیص سرولوژی باشدلذا در این مطالعه میزان واکنش آنتی بادی های موجوددر سرم بیماران بهبود یافته از بیماری کوید 19 با استفاده پروتئینRBD نوترکیب تولید شده در سیستم بیانی پروکاریوت به عنوان یک سیستم بیانی ارزان قیمت مورد بررسی قرار گرفت
روش بررسی:در این مطالعه سازه نوترکیب PET22b-RBD به میزبان باکتری اشرشیاکلی (BL21)انتقال و سلول های باکتری در محیط کشت داده شدسپس بیان پروتئین با استفاده از ایزوپروپیل بتادی تیوگالاکتوزید(IPTG)القا شد بیان پروتئین نوترکیب RBDبا استفاده ازژل اکریل آمید (SDS-PAGE)و وسترن بلات به تایید نهایی رسید درنهایت پروتئین موردنظر با استفاده از ستون نیکل استخراج گردید و دریک سنجش الیزای غیرمستقیم استفاده شد.
یافته ها:در مقایسه با سرم افراد سالم( Cut off: 0.412) افزایش معنی داری در میزان جذب نوری 30 نمونه سرمی به پروتئین RBDنوترکیب مشاهده نشد.
نتیجه گیری:پروتئین نوترکیب RBD تولیدشده در میزبان پروکاریوتی واکنش قابل توجهی به آنتی بادی های موجود در سرم بیماران بهبود یافته را از خود نشان نمی دهد و نمیتوان جهت اهداف تشخیصی ازآن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات