اریتراسما در استان خوزستان، یک مطالعه 11 ساله (1393-1382)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه انگل شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران و مرکز تحقیقات بیمارهای عفونی و گرمسیری خلیج فارس، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران و آزمایشگاه تشخیص طبی ایران زمین، اهواز، ایران.

2 گروه انگل شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران و آزمایشگاه تشخیص طبی ایران زمین، اهواز، ایران

3 گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران و مرکز تحقیقات تغذیه و بیماریهای متابولیک، پژوهشکده بالینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

10.61186/jsmj.2023.363219.2952

چکیده

زمینه و هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی بیماری اریتراسما، یک عفونت قارچی سطحی در بیماران سرپایی مراجعهکننده به
آزمایشگاه تشخیص طبی ایرانزمین در شهر اهواز، مرکز استان خوزستان، طی مدت یازده سال ) 1393 - 1382 ( بود.
روش بررسی بررسی به روش آزمایش مستقیم بر روی بیماران انجام شد. پوست تراشیده شده نواحی مبتلا شامل کشاله ران،
زیر سینه، فضای بین انگشتی پا و مناطق زیربغل با آزمایش مستقیم توسط هیدروکسید پتاسیم ) KOH ) 20 درصد موردبررسی قرار
گرفتند. نمونهها با متیلن بلو 5 / 2 درصد رنگآمیزی شد.
یافته ها تعداد 25643 بیمار از نقاط مختلف استان خوزستان به آزمایشگاه تشخیص طبی ایرانزمین مراجعه کردند. از این تعداد
942 نفر ) 67 / 3 درصد(، مبتلابه بیماری اریتراسما با توزیع جنسیتی، 625 ( 4 / 66 درصد( مرد و 317 ( 6 / 33 درصد( زن و محدوده
سنی یک تا 67 سال بودند. از میان بیماران مشکوک، 942 مورد مبتلابه اریتراسما بودند. توزیع این بیماری به شرح زیر بود: ناحیه
کشاله ران 715 مورد ) 9 / 75 درصد(، زیر بغل 133 مورد ) 1 / 14 درصد(، بین انگشتان پا 58 مورد ) 2 / 6 درصد( و زیر سینه 36
مورد ) 8 / 3 درصد( مثبت بود. نتایج مطالعه حاضر میتواند در ارائه اطلاعات دقیق شیوع اریتراسما در سطح استان خوزستان مفید
باشد. ازاینرو مدیریت، کنترل و نظارت بر گسترش این بیماری یک ضرورت است.
نتیجه گیری مطالعه حاضر بیانگر فراوانی اریتراسما در منطقه است که باید در تشخیصهای افتراقی موردتوجه قرار گیرد.
شایعترین عضو مبتلا کشاله ران و فراوانی آن در مردان بیشتر بوده است.

تازه های تحقیق

Abdollah Rafiei (PubMed)(Google Scholar)
Nasrin Amirrajab (PubMed)(Google Scholar)

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ. Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases E-book: Elsevier Health Sciences. 2019.[Link]
[2] Penton PK, Tyagi E, Humrighouse BW, McQuiston JR. Complete genome sequence of Corynebacterium minutissimum, an opportunistic pathogen and the causative agent of erythrasma. Genome Announcements. 2015;3(2):e00139-15. [DOI:10.1128/genomeA.00139-15] [PMID]
[3] Inci M, Serarslan G, Ozer B, Inan M, Evirgen O, Erkaslan Alagoz G, et al. The prevalence of interdigital erythrasma in the southern region of Turkey. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012;26(11):1372-6. [DOI:10.1111/j.1468-3083.2011.04293.x] [PMID]
[4] Climate and Average Weather Year Round in Ahvaz Iran. [Link]
[5] Koumantaki-Mathioudaki E. Erythrasma. European Handbook of Dermatological Treatments: Springer. 2000:189-91. [Link]
[6] Somerville DA. Erythrasma in normal young adults. J Med Microbiol. 1970;3(1):57-64. [DOI:10.1099/00222615-3-1-57] [PMID]
[7] Holdiness MR. Management of cutaneous erythrasma. Drugs. 2002;62(8):1131-41. [DOI:10.2165/00003495-200262080-00002] [PMID]
[8] Blaise G, Nikkels AF, Hermanns‐Lê T, Nikkels‐Tassoudji N, Piérard GE. Corynebacterium‐associated skin infections. Int J Dermatol. 2008;47(9):884-90. [DOI:10.1111/j.1365-4632. 2008.03773.x] [PMID]
[9] Groves JB, Nassereddin A, Freeman AM. Erythrasma. StatPearls [Internet]: StatPearls . 2023. [Link]
[10] Halvaee S, Ghazvini RD, Hashemi SJ, Zibafar E, Yekaninejad S, Geramishoar M, Bakhshi H, Mahmoudi S, Sarvestani HK, Yaghoubi R, Hosseinpour L. Investigation of intertriginous mycotic and pseudomycotic (erythrasma) infections and their causative agents with emphasize on clinical presentations. Iran J Public Health. 2018;47(9):1406. [PMID]
[11] Ramírez-Hobak L, Moreno-Coutiño G, Arenas-Guzmán R, Gorzelewski A, Fernández-Martínez R. [Treatment of interdigital foot Erythrasma with ozonated olive oil (Spanish)]. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2016;54(4):458-61. [PMID]
[12] Sariguzel FM, Koc AN, Yagmur G, Berk E. Interdigital foot infections: Corynebacterium minutissimum and agents of superficial mycoses. Braz J Microbiol. 2014;45(3):781-4. [DOI:10.1590/s1517-83822014000300003] [PMID]
[13] Barajee M. 2017. The frequency of erythrasma in outpatients in Khuzestan province. 9th International Congress of Laboratory and Clinic. Tehran. [Link]
[14] Salari S, Mousavi SAA, Hadizadeh S, Izadi A. Epidemiology of dermatomycoses in Kerman province, southeast of Iran: a 10-year retrospective study (2004–2014). Microb Pathog. 2017;110:561-7. [DOI:10.1016/j.micpath.2017.07.043] [PMID]
[15] Allen S, Christmas TI, McKinney W, Parr D, Oliver GF. The Auckland skin clinic tinea pedis and erythrasma study. N Z Med J. 1990;103(896):391-3. [PMID]
[16] Sarkany I, Taplin D, Blank H. The etiology and treatment of erythrasma. J Invest Dermatol. 1961;37(4):283-90. [PMID]
[17] Al-Obaidi RMD, Khallaf SA. Clinical study of Erythrasma in diabetic patients. La Prensa Médica Argentina. 2021:152. [DOI:10.47275/0032-745X-320]
[18] Karaca S, Kulac M, Cetinkaya Z, Demirel R. Etiology of foot intertrigo in the district of Afyonkarahisar, Turkey. J Am Podiatr Med Assoc. 2008;98(1):42-4. [PMID]
[19] Morales-Trujillo M, Arenas R, Arroyo S. [Interdigital erythrasma: clinical, epidemiologic, and microbiologic findings(Spanish)]. Actas Dermosifiliogr. 2008;99(6):469-73. [PMID]
[20] Zisova L, Valchev V, Kasabov G. Erythrasma in athletes and football players. Wien Med Wochenschr. 2021;171(1):24-8. [DOI:10.1007/s10354-020-00753-2] [PMID]
[21] Temple DE, Boardman CR. The incidence of erythrasma of the toewebs. Arch Dermatol. 1962;86(4):518-9. [DOI:10.1001/ archderm.1962.01590100132024] [PMID]
[22] Groves JB NA, Freeman AM. Erythrasma Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. 2022 [Link]
[23] Edwards L. Vulvar dermatoses: Papulosquamous diseases. Obstetric and Gynecologic Dermatology 3rd ed London: Mosby Elsevier. 2008.
[24] Afshari M. Superficial and Cutaneous Mycoses in Janbasan Dormitories in Tehran. Trauma Monthly. 2000;5(3):189-94.
[25] Janeczek M, Kozel Z, Bhasin R, Tao J, Eilers D, Swan J. High prevalence of erythrasma in patients with inverse psoriasis: a cross-sectional study. J Clin Aesthet Dermatol. 2020;13(3):12-14. [PMID]