اریتراسما در استان خوزستان، یک مطالعه 11 ساله (1393-1382)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، گروه انگل شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

2 آزمایشگاه تشخیص طبی ایران زمین، اهواز، ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، دانشکده پیراپزشکی، گروه علوم آزمایشگاهی

4 گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران

10.22118/jsmj.2023.363219.2952

چکیده

زمینه و هدف هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی بیماری اریتراسما، یک عفونت قارچی سطحی در بیماران سرپایی مراجعه کننده به آزمایشگاه تشخیص طبی ایران‌ زمین در شهر اهواز، مرکز استان خوزستان، طی مدت یازده سال (1393-1382) بود.
روش بررسی آزمایش مستقیم بر روی بیماران انجام شد. پوست تراشیده شده نواحی مبتلا شامل کشاله ران، زیر سینه، فضای بین انگشتی پا و مناطق زیر بغل با آزمایش مستقیم توسط هیدروکسید پتاسیم (KOH) 20 درصد مورد بررسی قرار گرفته شد. نمونه‌ها با متیلن بلو 5/2 درصد رنگ‌آمیزی شد.
یافته ها تعداد 25643 بیمار از نقاط مختلف استان خوزستان به آزمایشگاه تشخیص طبی ایران ‌زمین مراجعه کردند. از این تعداد 942 نفر (67/3 درصد)، مبتلا به بیماری اریتراسما با توزیع جنسیتی، 625 (4/66 درصد) مورد مرد و 317 (6/33 درصد) مورد زن و محدوده سنی 67-1 سال بودند. از میان بیماران مشکوک، 942 مورد مبتلابه اریتراسما بودند. به طوری که، بیماری اریتراسما در ناحیه کشاله ران 715 (9/ 75درصد)، زیر بغل 133 (1/ 14درصد)، بین انگشتان پا 58 (2/6 درصد) و زیر سینه 36 (8/3 درصد) مثبت بود. نتایج مطالعه حاضر می‌تواند در ارائه اطلاعات دقیق شیوع اریتراسما در سطح استان خوزستان مفید باشد لذا مدیریت، کنترل و نظارت بر گسترش این بیماری یک ضرورت می‌باشد.
نتیجه گیری مطالعه حاضر موید فراوانی اریتراسما در منطقه بود و باید در تشخیص های افتراقی مورد توجه قرار گیرد. شایع ترین عضو مبتلا کشاله ران و فراوانی آن در جنس مذکر بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات