بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش مجازی بر اساس رضایتمندی کارآموزان پزشکی و سنجش کیفیت آموزش بالینی در اپیدمی کرونا ، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اورژانس، دانشکده پزشکی، بیمارستان آیت الله کاشانی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان آیت الله کاشانی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

4 دفتر توسعه آموزش، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

5 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

10.22118/jsmj.2022.367235.2970

چکیده

مقدمه:پاندمی کرونا، با تاثیر بر روی سیستم های آموزشی منجر به تعطیلی دوره های حضوری و رو‌ آوردن به آموزشهای مجازی دانشگاهها شد. بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش مجازی بر اساس رضایتمندی کارآموزان پزشکی و سنجش کیفیت آموزش بالینی دراپیدمی کرونا، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی- همبستگی به صورت مقطعی می باشد که از کلیه 160 نفر کارآموز پزشکی به صورت سرشماری انجام گرفت. در این مطالعه از پرسشنامه سه قسمتی، که شامل متغیر های دموگرافیک، کیفیت آموزش بالینی و مقیاس پذیرش آموزش الکترونیکی بود، استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه22 صورت گرفت.
یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین نمره رضایتمندی دانشجویان از آموزش مجازی برابر با 41.67±15.37 بود و کمترین میزان رضایتمندی دانشجویان مربوط به حیطه تعامل و بازخورد بین دانشجویان و مربی و کمترین میزان کیفیت از دید دانشجویان مربوط به بخش نظارت و ارزشیابی بود.همچنین بین رضایتمندی از آموزش مجازی با شغل والدین، محل سکونت و وضعیت اقتصادی دانشجویان و بین میزان کیفیت آموزش بالینی و رضایتمندی دانشجویان از آموزش مجازی همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده گردید.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر میزان رضایت دانشجویان از آموزش مجازی و همچنین کیفیت بالینی در سطح مطلوبی نمی باشد، که با توجه به اهمیت آموزش مجازی از جهت های مختلف در عصر کنونی، شناخت نقاط ضعف و قدرت و چالش های مربوط با آن و برطرف کردن آنها از اهمیت بالایی بر خورداراست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات