بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش مجازی بر اساس رضایتمندی کارآموزان پزشکی و سنجش کیفیت آموزش در عرصه های بالینی در دوران کووید 19 در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال تحصیلی 1399 - 1400

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اورژانس، دانشکده ی پزشکی، بیمارستان آیت الله کاشانی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان آیت الله کاشانی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 دفتر توسعه ی آموزش، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

5 کمیته ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

زمینه و هدف پاندمی کرونا با تأثیر بر سیستمهای آموزشی، به تعطیلی دورههای حضوری و رو آوردن دانشگاهها به آموزشهای
مجازی منجر شد. بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش مجازی بر اساس رضایتمندی کارآموزان پزشکی و سنجش کیفیت
آموزش بالینی در اپیدمی کرونا، در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد.
روش بررسی مطالعهی حاضر پژوهشی توصیفیهمبستگی بهصورت مقطعی است که روی تمام 160 نفر کارآموز پزشکی
بهصورت سرشماری انجام شد. در این مطالعه، از پرسشنامهی سهقسمتی که شامل متغیرهای دموگرافیک، کیفیت آموزش
بالینی و مقیاس پذیرش آموزش الکترونیکی بود، استفاده شد. تجزیهوتحلیل دادهها بهوسیلهی نرمافزار SPSS نسخهی 22
صورت گرفت.
یافته ها نتایج مطالعهی حاضر نشان داد که میانگین نمرهی رضایتمندی دانشجویان از آموزش مجازی برابر با 37 / 51±67 / 41 بود و کمترین میزان رضایتمندی دانشجویان مربوط به حیطهی تعامل و بازخورد بین دانشجویان و مربی و کمترین میزان
کیفیت از دید دانشجویان مربوط به بخش نظارت و ارزشیابی بود. همچنین، بین رضایتمندی از آموزش مجازی با شغل والدین،
محل سکونت و وضعیت اقتصادی دانشجویان و بین میزان کیفیت آموزش بالینی و رضایتمندی دانشجویان از آموزش مجازی
همبستگی مثبت و معنیداری مشاهده شد.
نتیجه گیری با توجه به نتایج پژوهش حاضر، میزان رضایت دانشجویان از آموزش مجازی و همچنین کیفیت بالینی در سطح
مطلوبی نیست که با توجه به اهمیت آموزش مجازی از نظرگاههای مختلف در عصر کنونی، شناخت نقاط ضعف و قدرت و
چالشهای مربوط به آن و برطرفکردن آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Seyed Mehdi Pourafzali (PubMed)(Google Scholar)
seyedeh mahboubeh hosseini (PubMed)(Google Scholar)
 
[1] Li Q, Guan X, Wu P, et al. Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia. N Engle J Med. 2020;382(13):1199‐1207. [DOI:10.1056/NEJMoa2001316] [PMID] [PMCID]
[2] Hou, C, et al. The effectiveness of quarantine of Wuhan city against the Corona Virus Disease 2019 (COVID‐19): A well‐mixed SEIR model analysis. Journal of medical virology. 2020. 92(7):841-848. [DOI:10.1002/jmv.25827] [PMID]
[3] Dastani, M. COVID-19 and online education in Iran’s universities of medical sciences: A narrative review. Jundi shapur Journal of Health Sciences. Jundi shapur J Health Sci. 2021;13(3): e116958. [DOI:10.5812/jjhs.116958]
[4] Sayıner AA, Ergönül E. E-learning in clinical microbiology and infectious diseases, Clinical Microbiology and Infection. 2021;27(11):1589-1594. [DOI:10.1016/j.cmi.2021.05.010] [PMID]
[5] Karimian Z, Farokhi MR. [Eight steps in the development of virtual education in educational innovation plan in medical sciences universities, A review of an experience (persian)]. Journal of Medicine and Cultivation. 2018;27(2):101-112. [Link]
[6] Karbasi Z, Niakan Kalhori SR. Application and evaluation of virtual technologies for anatomy education to medical students: A review. Med J Islam Repub Iran. 2020;34:163. [DOI:10.47176/mjiri.34.163] [PMID] [PMCID]
[7] Khojasteh S. [The Effectiveness of E-Learning Through the Shad Program on Students' Motivation for Progress and Time Management During Coronavirus Disease. Technology and Scholarship in Education (persian)]. 2021;1(2):45-54. [Link]
[8] Reznikova A, KudinovaT, Patuykova R, Olomskaya N, Dyshekova O. The “pandemic” period of the education system crisis: peculiarities of the modern telecommunication systems and messenger’s implementation as the alternative didactic platforms for the linguistic disciplines teaching. 2020;210:18037. [Link]
[9] Ghafourifard M , Hadi H. [Virtual Hospital: a new approach in education and treatment (persian)]. Journal of Medical Education Development. 2015;(8):47-57. [Link]
[10] Abedini baltork M. [Virtual Teaching and Its Challenges in Corona Era from the Perspective of Mazandaran University Female Faculty Members: A Phenomenological Study (persian)]. Journal of Pajoheshhaye Tarbiati. 2021;8(42):141-161. [Link]
[11] Farazkish M, Montazer G. [Assessment of students' perceptual readiness for e-learning in Iranian Universities (persian)]. Technology of Education Journal. 2020;15(1):101-117. [Link]
[12] Mian A, Khan S. Medical education during pandemics: a UK perspective. BMC medicine. 2020;18(1):100. [DOI:10.1186/s 12916-020-01577-y] [PMID] [PMCID]
[13] Nsouli R, Vlachopoulos D. Attitudes of nursing faculty members toward technology and e-learning in Lebanon. BMC Nurs. 2021; 20(1):116. [DOI:10.1186/s12912-021-00638-8] [PMID] [PMCID]
[14] Viner RM, et al.School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review. The Lancet Child & Adolescent Health. 2020;4(5):397-404. [DOI:10.1016/S2352-4642(20)30095-X] [PMID] [PMCID]
[15] Ahmed H, M Allaf, Elghazaly H. COVID-19 and medical education. The Lancet infectious diseases. 2020;20(7):777-778. [DOI:10.1016/S1473-3099(20)30226-7] [PMID] [PMCID]
[16] Pakseresht S, Khalili-Sabet M, Vahedi M, Monfared A. [comparative study for Knowledge and Attitudes of Virtual and Non-Virtual Students towards E-Learning (persian)]. Research in Medical Education. 2016; 8 (4) :61-68. [Link]
[17] Rezaei B, Hadian S. [Comparison of clinical education status between the viewpoints of clinical instructors and the nursing and midwifery students in Islamic Azad university, Falavarjan Branch (persian)]. Journal of Nursing Education. 2017;6(4):1-10. [Link]
[18] Alshammari S. The Role of Virtual Reality in Enhancing Students' Learning. International Journal of Educational Technology and Learning. 2019;(7):1-6. [DOI:10.20448/2003.71.1.6]
[19] Ghafourifard M. [The promotion of Virtual Education in Iran: The Potential Which Turned into reality by Coronavirus (persian)]. Iranian Journal of Medical Education. 2020; 20(0):33-34. [Link]
[20] Dastani M. [COVID 19: A new beginning in virtual education at the medical universities of Iran (persian)]. Horizons of Medical Education Development. 2020;11(1):1-4. [Link]
[21] Tavakoli M, Khazaei T, Tolyat M, Ghorbani S. [The Quality ofclinical education fromthe viewpoints of students and instructors of paramedical and nursing‑obstetrics schools of Birjand University of Medical Sciences (persian)]. Scifres J Shahed Univ. 2014;21:41‑8. [Link]
[22] Zhalehjoo N, et al. Virtual education status from the perspective of students at Alborz University of Medical Sciences in the Covid-19 pandemic period. Journal of Medical Education Development. 2021;14(42):37-45. [DOI:10.52547/edcj.14.42.37]
[23] Farsi Z, et al. [Satisfaction of the quality of education and virtual education during the Covid-19 pandemic in nursing students of aja university of medical sciences in 2020. Journal of Military Medicine. 2021;23(2):174-85. [Link]
[24] Fatehi Vajargah K, Pardakhtchi M, Rabeeyi M. [Effectiveness assessment of virtual education courses in higher education system of Iran (Case of Ferdowsi University of Mashad) (persian)]. Information and communication technology in educational sciences. 2011;1(4):5-21. [Link]
[25] Al-Balas M, et al. Distance learning in clinical medical education amid COVID-19 pandemic in Jordan: current situation, challenges, and perspectives. BMC Med Educ. 2020;20(1):1-7. [DOI:10.1186/ s12909-020-02257-4] [PMID] [PMCID]
[26] González-Calvo G, Barba-Martín RA, Bores-García, D, Hortigüela-Alcalá D. The (virtual) teaching of physical education in times of pandemic. European Physical Education Review. 2020;28(1):205–224. [DOI:10.1177/1356336X211031533]
[27] Babadi F, Saberikia H. Evaluation of the Quality of Virtual Education Curriculum Components and Satisfaction rate of Dental Students during COVID-19 Pandemic. Future of Medical Education Journal. 2021:11(3):3-9. [DOI:10.22038/FMEJ.2021.56033.1389]
[28] Wilcha RJ. Effectiveness of virtual medical teaching during the COVID-19 crisis: systematic review. JMIR Med Educ. 2020;18;6(2): e20963. [DOI:10.2196/20963] [PMID] [PMCID]
[29] Sharifi B, et al. [A survey of the quality and quantity of clinical education from the viewpoint of medical students (persian)].
23
Jundishapur
Journal of Medical Sciences
May & June 2023. Vol 22. No 1
Pourafazli S M, et al. Satisfaction with Virtual Education and Quality of Clinical Education. JSMJ. 2023; 22(1):11-23
Pars Journal of Medical Sciences. 2012;10(2):57-63. [Link]
[30] Avcı F. Teaching the “acid–base” subject in biochemistry via virtual laboratory during the COVID‐19 pandemic. Biochem Mol Biol Educ. 2022;50(3):312-318. [DOI:10.1002/bmb.21625] [PMID]
[31] Wolf MA, et al. COVID-19: a catalyst for the digitization of surgical teaching at a German University Hospital. BMC Med Educ. 2022;22(1):1-7. [DOI:10.1186/s12909-022-03362-2]
[32] Esmaeili Z, Farajollahi M, Saeedipour B, Taheri Otaghsara H. [The Explanation of the Components of the E-Learning System and its Relationship with the Satisfaction of Faculty Members in Payame Noor University (persian)]. Educ Strategy Med Sci .2018;11(1):157-171. [Link]
[33] Soleimani A, Asghari F. [Advantages and challenges of virtual education (persian)]. Research in experimental science education. 2021;1(1):51-61. [Link]
[34] Faize FA, Nawaz M. Evaluation and Improvement of students' satisfaction in Online learning during COVID-19. Open Praxis. 2020;12(4):495-507. [DOI:10.3316/informit.620310264783188]