فراوانی پیامدهای مادری و جنینی در زنان مبتلا به دیابت بارداری درمان شده با متفورمین در اهواز طی سال های 1397-1398

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون پژوهشی مرکز دیابت

2 گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ایران

3 مرکز تحقیقات دیابت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی درمانی جندی شاپور اهواز، ایران

10.22118/jsmj.2022.350714.2882

چکیده

مقدمه: متفورمین به طور افزاینده ای به عنوان یک درمان موثر برای دیابت بارداری استفاده می شود. با این حال، اثرات درمان با متفورمین برپیامدهای مادری و جنینی به خوبی مشخص نشده است. هدف این مطالعه بررسی فراوانی پیامدهای مادری و جنینی زنان مبتلا به دیابت بارداری تحت درمان با متفورمین درشهر اهواز می باشد.موادوروشها: این مطالعه گذشته نگربر روی 314 زن مبتلا به دیابت بارداری درمان شده با متفورمین در درمانگاه سرپایی غدد بیمارستان امام خمینی اهواز در سال 98-1397 انجام شد. زنان تا زمان زایمان فالوآپ شدند و پیامد های مادری و نوزادی بررسی شدند.یافته ها: در این مطالعه زایمان زودرس در 32 بیمار (2/10%)، پره اکلامپسی در 2 مورد (6/0%)، وزن کم هنگام تولد 6 مورد (9/1%)، ماکرروزومی 1 مورد (3/0%) و هیپوگلیسمی نوزادی 6 مورد (9/1% ) اتفاق افتاد. همچنین نتایج قند خون غیرطبیعی6 هفته بعد از زایمان در 13 مورد (1/4%) مشاهده شد. در تمام زنان با دیابت بارداری، به جز 8 نفر (5/2%) کنترل گلیسمیک مطلوب هموگلوبین گلیکوزیله کمتر از 5/6% تنها با مصرف متفورمین حاصل شد. هیچ ارتباط معنی داری بین بروز پیامدهای مادری و نوزادی با مشخصات پایه زنان مبتلا به دیابت بارداری تحت درمان با متفورمین وجود نداشت.نتیجه گیری:مطالعه حاضر نشان داد متفورمین در درمان زنان با دیابت بارداری موثر و ایمن است. با افزایش خطر عوارض نامطلوب مادری جنینی همراه نیست و می تواند به عنوان درمان مفیدی در مدیریت دیابت بارداری استفاده شود و هزینه های مرتبط با دیابت بارداری را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات