فراوانی پیامدهای مادری و جنینی در زنان مبتلا به دیابت بارداری درمان شده با متفورمین در اهواز طی سالهای 1397 - 1398

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار غدد درون ریز و متابولیسم، مرکز تحقیقات دیابت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی درمانی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 دستیار تخصصی، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

10.61186/jsmj.2022.350714.2882

چکیده

زمینه و هدف متفورمین به طور افزایندهای به عنوان یک درمان مؤثر برای دیابت بارداری استفاده میشود. با این حال، اثرات
درمان با متفورمین برپیامدهای مادری و جنینی به خوبی مشخص نشده است. هدف این مطالعه بررسی فراوانی پیامدهای
مادری و جنینی زنان مبتلا به دیابت بارداری تحت درمان با متفورمین در شهر اهواز است.
روش بررسی این مطالعه گذشتهنگر بر روی 314 زن مبتلا به دیابت بارداری درمان شده با متفورمین در درمانگاه سرپایی
غدد بیمارستان امام خمینی اهواز در سال 98 - 1397 انجام شد. وضعیت زنان تا زمان زایمان پیگیری و پیامدهای مادری و
نوزادی بررسی شدند.
یافته ها در این مطالعه زایمان زودرس در 32 بیمار ) 2 / 10 %(، پره اکلامپسی در دو بیمار ) 6 / 0 %(، وزن کم هنگام تولد در
شش مورد ) 9 / 1 %(، ماکرروزومی تنها در یک مورد ) 3 / 0 %( و هیپوگلیسمی نوزادی در شش مورد ) 9 / 1 %( اتفاق افتاد. همچنین
نتایج قند خون غیرطبیعی شش هفته پس از زایمان در 13 مورد ) 1 / 4 %( مشاهده شد. در تمام زنان با دیابت بارداری، بهجز
هشت نفر ) 5 / 2 %( کنترل گلیسمیک مطلوب هموگلوبین گلیکوزیله کمتر از 5 / 6 % تنها با مصرف متفورمین حاصل شد. هیچ
ارتباط معنیداری بین بروز پیامدهای مادری و نوزادی با مشخصات پایه زنان مبتلا به دیابت بارداری تحت درمان با متفورمین
وجود نداشت.
نتیجه گیری مطالعه حاضر نشان داد متفورمین در درمان زنان با دیابت بارداری مؤثر و ایمن است. با افزایش خطر عوارض
نامطلوب مادری جنینی همراه نیست و میتواند به عنوان درمان مفیدی در مدیریت دیابت بارداری استفاده شود و هزینههای
مرتبط با دیابت بارداری را کاهش دهد.

تازه های تحقیق

Homeira Rashidi (PubMed)(Google Scholar)

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Buchanan TA, Xiang AH. Gestational diabetes mellitus. The Journal of clinical investigation. 2005;115(3):485-91. [DOI:10.1172/JCI24531] [PMID] [PMCID]
[2] Nguyen CL, Pham NM, Binns CW, Duong DV, Lee AH. Prevalence of Gestational Diabetes Mellitus in Eastern and Southeastern Asia: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Diabetes Res. 2018;2018:6536974. [DOI:10.1155/2018/6536974] [PMID] [PMCID]
[3] Kheir AEM, Berair R, Gulfan IGI, Karrar MZ, Mohammed ZAO. Morbidity and mortality amongst infants of diabetic mothers admitted into Soba university hospital, Khartoum, Sudan. Sudan J Paediatr. 2012;12(1):49-55. [PMID] [PMCID]
[4] Rosenn B, Miodovnik M, Combs CA, Khoury J, Siddiqi TA. Glycemic thresholds for spontaneous abortion and congenital malformations in insulin-dependent diabetes mellitus. Obstetrics and gynecology. 1994;84(4):515-20. [PMID]
[5] Sherwani SI, Khan HA, Ekhzaimy A, Masood A, Sakharkar MK. Significance of HbA1c Test in Diagnosis and Prognosis of Diabetic Patients. Biomark Insights. 2016;11:95-104. [DOI:10.4137/ BMI.S38440] [PMID] [PMCID]
[6] Asif M. The prevention and control the type-2 diabetes by changing lifestyle and dietary pattern. J Educ Health Promot. 2014;3:1. [DOI:10.4103/2277-9531.127541] [PMID]
[7] Alfadhli EM. Gestational diabetes mellitus. Saudi Med J. 2015;36(4):399-406. [DOI:10.15537/smj. 2015.4.10307] [PMID] [PMCID]
[8] Arshad R, Karim N, Ara Hasan J. Effects of insulin on placental, fetal and maternal outcomes in gestational diabetes mellitus. Pak J Med Sci. 2014;30(2):240-4. [DOI:10.12669/pjms.302.4396] [PMID]
[9] Dumitrescu R, Mehedintu C, Briceag I, Purcărea VL, Hudita D. Metformin-clinical pharmacology in PCOs. J Med Life. 2015;8(2):187-92. [PMID] [PMCID]
[10] Church TJ, Haines ST. Treatment Approach to Patients With Severe Insulin Resistance. Clin Diabetes. 2016;34(2):97-104. [DOI:10.2337/diaclin. 34.2.97] [PMID] [PMCID]
[11] Priya G, Kalra S. Metformin in the management of diabetes during pregnancy and lactation. Drugs Context. 2018;7:212523. [DOI:10.7573/dic.212523] [PMID] [PMCID]
[12] Mousa A, Løvvik T, Hilkka I, Carlsen SM, Morin-Papunen L, Tertti K, et al. Metformin in Pregnancy Study (MiPS): protocol for a systematic review with individual patient data meta-analysis. BMJ Open. 2020;10(5):e036981. [DOI:10.1136/bmjopen-2020-036981] [PMID] [PMCID]
[13] Nasri H, Rafieian-Kopaei M. Metformin: Current knowledge. J Res Med Sci. 2014;19(7):658-64. [PMID]
[14] Committee SoM-FMP. SMFM statement: pharmacological treatment of gestational diabetes. Am J Obstet Gynecol. 2018;218(5):B2-4. [DOI:10. 1016/j.ajog.2018.01.041] [PMID]
[15] Singh AK, Singh R. Metformin in gestational diabetes: An emerging contender. Indian J Endocrinol Metab. 2015;19(2):236-44. [DOI:10. 4103/2230-8210.149317] [PMID]
[16] Reynolds RM, Denison FC, Juszczak E, Bell JL, Penneycard J, Strachan MWJ, et al. Glibenclamide a`nd metfoRmin versus stAndard care in gEstational diabeteS (GRACES): a feasibility open label randomised trial. BMC Pregnancy Childbirth. 2017;17(1):316. [DOI:10.1186/s12884-017-1505-3] [PMID] [PMCID]
[17] Fulcher G, Glastras S, Hocking S, McGrath R, Scott E. Outcomes for Women with Gestational Diabetes Treated with Metformin: A Retrospective, Case-Control Study. 2018;7(3):50. [DOI:10.3390/jcm7 030050] [PMID] [PMCID]
[18] McGrath RT, Glastras SJ, Hocking S, Fulcher GR. Use of metformin earlier in pregnancy predicts supplemental insulin therapy in women with gestational diabetes. Diabetes research and clinical practice. 2016;116:96-9. [DOI:10.1016/j.diabres. 2016.04.051] [PMID]
[19] Spaulonci CP, Bernardes LS, Trindade TC, Zugaib M, Francisco RPV. Randomized trial of metformin vs insulin in the management of gestational diabetes. American journal of obstetrics and gynecology. 2013;(1):34.e1-7 . [DOI:10.1016/j.ajog.2013.03.0 22] [PMID]
[20] Goh J, Sadler L, Rowan J. Metformin for gestational diabetes in routine clinical practice. Diabetic Medicine. 2011;28(9):1082-7. [DOI:10.1111/j. 1464-5491.2011.03361.x] [PMID]
[21] Simeonova-Krstevska S, Bogoev M, Bogoeva K, Zisovska E, Samardziski I, Velkoska-Nakova V, et al. Maternal and Neonatal Outcomes in Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus Treated with Diet, Metformin or Insulin. Open Access Maced J Med Sci. 2018;6(5):803-7. [DOI:10.3889/ oamjms.2018.200] [PMD] [PMCID]
[22] Hughes R, Rowan J. Pregnancy in women with Type 2 diabetes: who takes metformin and what is the outcome? Diabetic Medicine. 2006;23(3):318-22. [DOI: 10.1111/j.1464-5491.2006.01750.x] [PMID]
[23] Ceriello A, Esposito K, Piconi L, Ihnat MA, Thorpe JE, Testa R, et al. Oscillating glucose is more deleterious to endothelial function and oxidative stress than mean glucose in normal and type 2 diabetic patients. Diabetes. 2008;57(5):1349-54. [DOI:10.2337/db08-0063] [PMID]
[24] Saleh HS, Abdelsalam WA, Mowafy HE, Abd ElHameid AA. Could metformin manage gestational diabetes mellitus instead of insulin? International journal of.reproductive medicine. 2016;
Jundishapur
Journal of Medical Sciences
May & June 2023. Vol 22. No 1
Rashidi H, et al. Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus Treated with Metformin. 2023; 22(1):99-109
109
2016:3480629. [DOI:10.1155/2016/3480629] [PMID] [PMCID]
[25] lavanya Rai MD, Kamath A. Metformin-a convenient alternative to insulin for Indian women with diabetes in pregnancy. Indian J Med Sci. 2009;63(11):491-7. [PMID]
[26] Butalia S, Gutierrez L, Lodha A, Aitken E, Zakariasen A, Donovan L. Short-and long-term outcomes of metformin compared with insulin alone in pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Diabetic Medicine. 2017;34(1):27-36. [DOI:10. 1111/dme.13150] [PMID]