بررسی سرو اپیدمیولوژیک بیماران مشکوک به تیفوئید ارجاع شده به آزمایشگاه تشخیص طبی جهاد دانشگاهی اهواز در یک دوره 10 ساله(99-1390)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران

4 پژوهشگر جهاد دانشگاهی ، مرکز پژوهشی هایپرلیپمیا، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، اهواز، ایران

5 4. گروه آموزشی بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

10.22118/jsmj.2023.371140.2990

چکیده

تیفوئید یک بیماری مسری منتقل شونده از طریق غذا و آب و از مشکلات بهداشت عمومی در سراسر جهان بویژه کشورهای در حال توسعه می باشد. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی موارد مثبت سرمی در بیماران مشکوک به تب تیفویید مراجعه کننده به آزمایشگاه جهاد دانشگاهی اهواز در یک دوره 10 ساله انجام شد.
در این مطالعه توصیفی-مقطعی اطلاعات بیماران مشکوک به تب تیفوئید در یک بازه 10 ساله، از فروردین 1390 تا اسفند 1399مورد بررسی قرار گرفت. تست سرولوژیک ویدال 160/1 و بالاتر مثبت در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-22 و آزمون مجذور کای تحلیل شد.
از تعداد 8642 بیمار مورد بررسی 88 نفر (02/1 درصد) از نظر سرولوژیک مثبت شناخته شدند. علیرغم روند تغییرات موارد مثبت از 4/0 درصد در سال 1390 به 4/1 درصد در سال 1399 و زیگزاگی بودن نمودار آن در سال های مختلف تفاوت آماری معنی داری بین موارد مثبت بر حسب سال مشاهده نشد(08/0=p). کمترین و بیشترین میزان موارد مثبت سرمی به ترتیب در فصل تابستان (8/0 درصد) و زمستان (2/1 درصد) و در ماههای مهر(4/0 درصد) و بهمن(6/1 درصد) مشاهده شد(43/0=p). فراوانی موارد سرمی مثبت تب تیفوئید در زنان(07/1 درصد) بالاتر از مردان(97/. درصد) بود(37/0=p). بیشترین موارد سرمی مثبت در رده سنی زیر 15 سال(3/1 درصد) و کمترین آن در رده سنی بالاتر از 65 سال(6/. درصد) مشاهده شد(56/0=p).
یافته‌های این مطالعه می تواند در شناخت اپیدمیولوژی تب تیفوئید در این منطقه برای سیاست‌گذاران مراقبت‌های بهداشتی ارزش زیادی داشته باشد.

تازه های تحقیق

Abdolhussein Shakurnia (PubMed)(Google Scholar)

کلیدواژه‌ها

موضوعات