مقایسه میزان آگاهی، نگرش و عملکرد والدین از روش های پیشگیری از پوسیدگی در دو گروه از کودکان دبستانی با دندان های مولر اول دائمی سالم و دارای پوسیدگی در شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه دندان پزشکی کودکان، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

10.22118/jsmj.2023.340356.2833

چکیده

زمینه و هدف پوسیدگی دندانی شایع ترین بیماری عفونی می باشد. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی مقایسه ای میزان آگاهی،
نگرش و عملکرد والدین از روش های پیشگیری از پوسیدگی در دو گروه از کودکان دبستانی با دندان های مولر اول دائمی
سالم و پوسیده در شهر اهواز است.
روش بررسی این مطالعه از نوع اپیدمیولوژیک تحلیلی می باشد. 214 نفر از کودکان با دندان مولر اول دائمی سالم و پوسیده
پس از اخذ رضایت به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن از قبل
سنجیده شده بود، جمعآوری گردید. تحلیل داده ها به کمک آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
یافته ها میزان آگاهی، نگرش و عملکرد والدین از روش های پیشگیری از پوسیدگی در کودکان دبستانی با دندانهای مولر
اول پوسیده کم و در کودکان با دندان های مولر اول سالم زیاد بود؛ میان نمرات آگاهی، نگرش و عملکرد والدین دو گروه
تفاوت معنا دار وجود داشت ) P<0.05 (. همچنین، بین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد با سن والدین، وضعیت اقتصادی، تعداد
فرزندان، تحصیلات و شغل والدین ارتباط معنادار وجود داشت ) P<0.05 .)
نتیجه گیری مطالعه حاضر بر اساس یافت های خود چنین پیشنهاد می نماید که نه تنها ضروری است آگاهی و نگرش والدین
در خصوص بهداشت دهان و دندان فرزندانشان افزایش پیدا نماید، بلکه لازم است امکانات مورد نیاز جهت اجرایی نمودن
آموخته ها نیز فراهم گردد.

تازه های تحقیق

Milad Soruri (PubMed)(Google Scholar)

Sepideh Asadieidivand (PubMed)(Google Scholar)

کلیدواژه‌ها

موضوعات