مقایسه میزان آگاهی، نگرش و عملکرد والدین از روش ‌های پیشگیری از پوسیدگی در دو گروه از کودکان دبستانی با دندان ‌های مولر اول دائمی پایین سالم و دارای پوسیدگی در شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه دندان پزشکی کودکان، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

10.22118/jsmj.2023.340356.2833

چکیده

زمینه و هدف: پوسیدگی دندانی شایع ترین بیماری عفونی می باشد. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی مقایسه ای میزان آگاهی، نگرش و عملکرد والدین از روش ‌های پیشگیری از پوسیدگی در دو گروه از کودکان دبستانی با دندان ‌های مولر اول دائمی پایین سالم و پوسیده در شهر اهواز است.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع اپیدمیولوژیک تحلیلی می باشد. 214 نفر از کودکان با دندان مولر اول دائمی پایین سالم و پوسیده پس از اخذ رضایت به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه از پیش آماده شده که روایی و پایایی آن از قبل سنجیده شده بود، جمع‌آوری گردید. تحلیل داده ها به کمک آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
یافته ها: میزان آگاهی، نگرش و عملکرد والدین از روش ‌های پیشگیری از پوسیدگی در کودکان دبستانی با دندان‌های مولر اول پایین پوسیده کم و در کودکان با دندان‌ های مولر اول سالم زیاد بود؛ میان نمرات آگاهی، نگرش و عملکرد والدین دو گروه تفاوت معنا دار وجود داشت (P<0.05). همچنین، بین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد با سن والدین، وضعیت اقتصادی، تعداد فرزندان، تحصیلات و شغل والدین ارتباط معنادار وجود داشت (P<0.05).
نتیجه گیری: مطالعه حاضر بر اساس یافت های خود چنین پیشنهاد می نماید که نه تنها ضروری است آگاهی و نگرش والدین در خصوص بهداشت دهان و دندان فرزندانشان افزایش پیدا نماید، بلکه لازم است امکانات مورد نیاز جهت اجرایی نمودن آموخته ‌ها نیز فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات