مقایسه میزان آگاهی، نگرش و عملکرد والدین از روش های پیشگیری از پوسیدگی در دو گروه از کودکان دبستانی با دندان های مولر اول دائمی سالم و دارای پوسیدگی در شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه دندان پزشکی کودکان، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

10.32592/JSMJ.22.2.133

چکیده

زمینه و هدف پوسیدگی دندانی شایع ترین بیماری عفونی می باشد. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی مقایسه ای میزان آگاهی،
نگرش و عملکرد والدین از روش های پیشگیری از پوسیدگی در دو گروه از کودکان دبستانی با دندان های مولر اول دائمی
سالم و پوسیده در شهر اهواز است.
روش بررسی این مطالعه از نوع اپیدمیولوژیک تحلیلی می باشد. 214 نفر از کودکان با دندان مولر اول دائمی سالم و پوسیده
پس از اخذ رضایت به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن از قبل
سنجیده شده بود، جمعآوری گردید. تحلیل داده ها به کمک آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
یافته ها میزان آگاهی، نگرش و عملکرد والدین از روش های پیشگیری از پوسیدگی در کودکان دبستانی با دندانهای مولر
اول پوسیده کم و در کودکان با دندان های مولر اول سالم زیاد بود؛ میان نمرات آگاهی، نگرش و عملکرد والدین دو گروه
تفاوت معنا دار وجود داشت ) P<0.05 (. همچنین، بین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد با سن والدین، وضعیت اقتصادی، تعداد
فرزندان، تحصیلات و شغل والدین ارتباط معنادار وجود داشت ) P<0.05 .)
نتیجه گیری مطالعه حاضر بر اساس یافت های خود چنین پیشنهاد می نماید که نه تنها ضروری است آگاهی و نگرش والدین
در خصوص بهداشت دهان و دندان فرزندانشان افزایش پیدا نماید، بلکه لازم است امکانات مورد نیاز جهت اجرایی نمودن
آموخته ها نیز فراهم گردد.

تازه های تحقیق

Milad Soruri (PubMed)(Google Scholar)

Sepideh Asadieidivand (PubMed)(Google Scholar)

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Caldwell R, Stallard R. A textbook of preventive dentistry 3th ed. Philadelphia: WB Saunders; 1977; 412-488. [Link]
[2] Brandon AN, Hill DR. Selected list of books and journals in allied health sciences. Bull Med Libr Assoc. 1984 Oct;72(4):373.
[3] Mcdonald R, Avery D. Dentistry for the child and adolescent. 8th ed. Bostom: Mosby; 2016. [Link]
[4] Murray JJ. Prevantion of oral disease. 4th ed.Great Britain:Oxford;2003. [Link]
[5] Chandra S, Chandra S. Textbook of pedodontics.1th ed. Newdelhi: Jaypee. 2003:243. [Link]
[6] Pinkham JR. Pediatric dentistry infancy through adolescence. 3rd ed. St. Louis; Saunders. 2019:482. [Link]
[7] Avery D R, McDonald R E. McDonald and Avery.Dentistry for the child and Adolscent. Indiana: Moasby. 2010. [Link]
[8] Daly B, Watt R, Atchelor P, Treasure E. Essential dental public health. 1 st edition. Oxford. Oxford University. 2013:264. [Link]
[9] Azarpazhooh A, Mai PA. Fluoride Varnish in the Prevention of Dental Caries in Children and Adolescents: A Systematic Review. J Can Dent Assoc. 2008;74(1):73-9. [PMID]
[10] Cooley RL, Mc Court JW . Fluoride containing sealant by sems microleakage and fluoride release. Pediatr Dent. 1990;12(1):38-42. [PMID]
[11] Mathewson RJ, Primosch RE. Fundamentals of pediatric dentistry.3rd ed. Chicago.1995:119-137. [Link]
[12] Koch, G. Pedodontics: a clinical approach. 1996:260-315. [Link]
[13] Tinanoff N. Dental caries risk assessment and Prevention. Dent Clin North Am. 1995;39(4):109-719. [PMID]
[14] Torabi M, Shojaee Poor R, Karimi Afshar S, Shojaat M, Karimi Afshar M, Moshrefian S. [Evaluation of Parental Knowledge and Practice of Oral Hygiene Status in 7 Years Old Children in Kerman (persian)]. ijpd. 2013;9(1):21-28. [Link]
[15] Sofiyani-Qadim M, Kalantar S A, Maehdipour A, asayesh H. [Evaluation of Parents’s Awareness of Eruption of the First Permanent Molar Tooth and Caries Prevention Methods in Individuals Referring to Health Centers in Qom City, 2017(persian)]. Qom Univ Med Sci J. 2018;12(7):51-59. [DOI: 10.29252/qums.12.7.51]
[16] Peyman N, Ezzati-Rastgar K, Tehrani H. [The Impact of Educational Intervention Based on PEN-3 Model on Oral Health Behavior in Elementary School Students (persian)]. Iran J Health Educ Health Promot. 2016;4(2):149-157. [DOI: 10.18869/acadpub.ihepsaj.4.2.149]
[17] Soltani R, Sharifirad Gh, Hasanzadeh A. [Evaluation the knowledge and attitude of mothers in the field of oral and dental health of preschool children in Isfahan (persian)]. Health system research. 2013;9(7):712-719. [Link]
[18] Jafari A, Amir Soltani M, Golestan B, Bahrami N. Evaluation of knowledge, attitude and practice of students’ parents about fissure sealant therapy. jdm. 2010;23(4):242-248. [Link]
[19] Shani Mani SA, John J, Ping WY, Ismail NM. Early childhood caries: parent’s knowledge, attitude and practice towards its prevention in Malaysia. InOral Health Care-Pediatric, Research, Epidemiology and Clinical Practices 2012. [DOI: 10.5772/33898]
[20] Akpabio A, Klausner CP, Inglehart MR. Mothers'/guardians' knowledge about promoting children's oral health. J Dent Hyg. 2008;82(1):12. [PMID]
[21] Rajab Lamis Darwish. Oral health behavior of schoolchildren and parents in Danmark. Int J Paediatr Dent. 2002;12(3):168-76. [DOI: 10.1046/j.1365-263x.2002.00359.x] [PMID]