بررسی ارتباط سواد سلامتی با خودکارآمدی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون در شهرستان فردوس، استان خراسان جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای سلامت در بلایا و فوریت ها، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

10.22118/jsmj.2024.427075.3368

چکیده

مقدمه: فشارخون بالا یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی در همه کشورهای دنیا است، که با بالا بردن سطح سواد سلامت و خودکارآمدی افراد می توان در کنترل این بیماری موثر واقع شد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط سوادسلامت با خودکارآمدی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون در شهرستان فردوس انجام گرفت.
روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع تحلیلی است که روی 240 بیمار مبتلا به پرفشاری خون در سطح مراکز جامع سلامت روستایی شهرستان فردوس به روش نمونه گیری سیستماتیک انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه سواد سلامت منتظری(آلفای کرونباخ 72/0 تا 89/0) و پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در بیماریهای مزمن(آلفای کرونباخ 96/0) بود. داده ها توسط نرم افزار Spss نسخه 22 با کمک آمار توصیفی، آزمونهای همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یکطرفه و تی تست مستقل در سطح معناداری 05/0 مورد تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: میانگین سن شرکت کنندگان 38/7±26/53 سال بود. سوادسلامت و خودکارآمدی در دو جنس زن و مرد اختلاف نشان داد(05/0<P). بین متغیرهای تحصیلات، تاهل و سطح درآمد با سوادسلامت و خودکارآمدی ارتباط معنی داری مشاهده گردید(05/0≥P)، بطوری که سوادسلامت و خودکارآمدی در افراد متاهل با تحصیلات و درآمد بالا بیشتر بود. همچنین بین متغیرهای سن با سواد سلامت همبستگی معنی دار و منفی وجود دارد؛ ولی بین متغیرهای خودکارآمدی با سواد سلامت همبستگی معنی دار و مثبت وجود دارد (05/0≥P).
نتیجه گیری: سواد سلامت به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ضروری در ارتقای خودکارآمدی بیماران مبتلا به پرفشاری خون می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات