بررسی ارتباط سواد سلامتی با خودکارآمدی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون در شهرستان فردوس، استان خراسان جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار سلامت در بلایا و فوریت ها، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

2 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

10.22118/jsmj.2024.427075.3368

چکیده

زمینه و هدف فشارخون بالا یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی در همه کشورهای دنیا است، که با بالا بردن سطح سواد سلامت و
خودکارآمدی افراد میتوان در کنترل این بیماری موثر واقع شد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط سوادسلامت با خودکارآمدی در
بیماران مبتلا به پرفشاری خون در شهرستان فردوس انجام گرفت.
روش بررسی مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع تحلیلی است که روی 240 بیمار مبتلا به پرفشاری خون در سطح مراکز جامع
سلامت روستایی شهرستان فردوس به روش نمونهگیری سیستماتیک انجام گرفت. ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه سواد
سلامت منتظری و پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در بیماریهای مزمن بود. داده ها توسط نرم افزار Spss نسخه 22 با کمک آمار
توصیفی، آزمونهای همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یکطرفه و تی تست مستقل در سطح معناداری 05 / 0 مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها میانگین سن شرکت کنندگان 38 / 7 ± 26 / 53 سال بود. سوادسلامت و خودکارآمدی در دو جنس زن و مرد اختلاف نشان داد
( 05 / 0 < p (. بین متغیرهای تحصیلات و سطح درآمد با سوادسلامت و خودکارآمدی ارتباط معنی داری مشاهده گردید) p<0.001 (، بطوری
که سوادسلامت و خودکارآمدی در افراد متاهل با تحصیلات و درآمد بالا بیشتر بود. همچنین بین متغیرهای خودکارآمدی با سواد سلامت
همبستگی معنی دار و مثبت وجود دارد ) p<0.001 .)
نتیجه گیری سواد سلامت به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ضروری در ارتقای خودکارآمدی بیماران مبتلا به پرفشاری
خون میباشد.

تازه های تحقیق

Mehdi Mojadam [PubMed] [Google Scholar]

 Alireza Hajji [PubMed] [Google Scholar]

 Afsaneh Ranaie [PubMed] [Google Scholar]

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Titilope MD, Yakubu OF, Adebayo AH, Grace IO, Chinedu SN. Cardiovascular Risk Factors in a Suburban Community in Nigeria. International Journal of Hypertension. 2018;2018.[ 10.1155/2018/6898527] [PMID]
[2] Khezeli M. Study on the prevalence of hypertension and its associated factors in the elderly population. La Revue du praticien. 2012;62(9):1225-8. [Link]
[3] Vakili M, Hosseini N, Farzaneh Z, Falahati Aghda M, Fazelpour V, Hosseini A, et al. Factor associated with Hypertension of over 30 years old rural population in Eslamabad Gharb–2013. Tolooebehdasht. 2016;14(6):119-25. [Link]
[4] Akbarpour S, Lotfalian M, Mozafari A, Boloukat RR. 10-year incidence of cardiovascular disease and death in middle-aged and older people in Tehran-Impact of different group of hypertension. Research in Medicine. 2015 Aug 10;39(2):60-8. [Link]
[5] Alawwa I, Dagash R, Saleh A, Ahmad A. Dietary salt consumption and the knowledge, attitudes and behavior of healthy adults: a cross-sectional study from Jordan. Libyan Journal of Medicine. 2018 Aug 15;13(1). [10.1080/19932820. 2018.1479602 ] [PMID]
[6] Williams B, Mancia G, Spiering W, Rosei EA, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, De Simone G, Dominiczak A, Kahan T. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Kardiologia Polska (Polish Heart Journal). 2019;77(2):71-159. [PMID]
[7] Mills KT, Bundy JD, Kelly TN, Reed JE, Kearney PM, Reynolds K, Chen J, He J. Global disparities of hypertension prevalence and control: a systematic analysis of population-based studies from 90 countries. Circulation. 2016 Aug 9;134(6):441-50. [10.1161/ CIRCULATIONAHA.115.018912] [PMID]
[8] Aboumatar HJ, Carson KA, Beach MC, Roter DL, Cooper LA. The impact of health literacy on desire for participation in healthcare, medical visit communication, and patient reported outcomes among patients with hypertension. Journal of general internal medicine. 2013 Nov;28:1469-76. [10.1007/ s11606-013-2466-5] [PMID]
[9] Javadzade SH, Sharifirad G, Radjati F, Mostafavi F, Reisi M, Hasanzade A. Relationship between health literacy, health status, and healthy behaviors among older adults in Isfahan, Iran. Journal of education and health promotion. 2012;1. [PMID]
[10] Atlas of STEPwise approach to noncommunicable disease (NCD) risk factor surveillance (STEPs) 2021. Spring 2022. [Link]
[11] Díaz-Apodaca BA, De Cosío FG, Canela-Soler J, Ruiz-Holguín R, Cerqueira MT. Quality of diabetes care: a cross-sectional study of adults of Hispanic origin across and along the United States-Mexico border. Revista Panamericana de Salud Publica. 2010 Sep;28(3):207-13. [10.1590/s1020-49892010000900011] [PMID]
[12] Tehrani Banihashemi SA, Haghdoost AA, Amirkhani MA, Alavian SM, Asgharifard H, Baradaran H, Barghamdi M, Parsinia S, Fathi Ranjbar S. Health literacy and the influencing factors: a study in five provinces of Iran. Strides in development of medical education. 2007 Jul 1;4(1):1-9. [Link]
[13] Rahmanian M, Ghaffari Targhi M. A survey on health literacy of referred diabetic patients to Yazd diabetes research center. Tolooebehdasht. 2016 Sep 10;15(3):176-86. [Link]
[14] Seyedoshohadaee M, Barasteh S, Jalalinia F, Eghbali M, Nezami M. The relationship between health literacy and self-care behaviors in patients with type 2 diabetes. Iranian Journal of Nursing Research. 2016 Jan 10;10(4):43-51. [Link]
[15] Bandura A. Human agency in social cognitive theory. American psychologist. 1989 Sep;44(9):1175. [10.1037/0003-066x.44.9. 1175] [PMID]
[16] Hatef M, Sharif Nia H, Mousavinasab N, Esmaeili R, Shafipour V. Self-efficacy and prediction of associated factors in patients with chronic diseases. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2018 Jul 10;28(162):86-94. [Link]
[17] Gholami M, Tarrahi MJ, Hossein Pour AH, Valiniaei S, Bazgir Z. The relationship between health literacy and perceived self-efficacy in cardiovascular patients hospitalized in Khorramabad educational hospitals in 1396. Journal of Nursing Education. 2018 Aug 10;7(3):14-21. [Link]
[18] Barati M, Darabi D, Moghimbeigi A, Afsar A. Self-regulation behaviors of hypertension and related factors among hypertensive patients. Journal of Advanced Biomedical Sciences. 2011 Dec 10;1(3):116-22. [Link] [19] Mukaka MM. A guide to appropriate use of correlation coefficient in medical research. Malawi medical journal. 2012;24(3):69-71. Mukaka MM. A guide to appropriate use of correlation coefficient in medical research. Malawi medical journal. 2012;24(3):69-71. [PMID]
[20] Montazeri AL, Tavousi M, Rakhshani F, Azin SA, Jahangiri K, Ebadi M, Naderimagham S, Solimanian A, Sarbandi F, Motamedi A, Sistani MM. Health Literacy for Iranian Adults (HELIA): development and psychometric properties. Payesh (Health Monitor). 2014 Oct 15;13(5):589-99. [Link]
[21] Tahery N. The association of health literacy with self-efficacy and self-care, in type 2 diabetes patients. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2018 Oct 10;20(3):135-41. [Link]
[22] Lee SY, Tsai TI, Tsai YW, Kuo KN. Health literacy, health status, and healthcare utilization of Taiwanese adults: results from a national survey. BMC public health. 2010 Dec;10(1):1-8. [10.1186/1471-2458-10-614 ] [PMID]
[23] Yin HS, Johnson M, Mendelsohn AL, Abrams MA, Sanders LM, Dreyer BP. The health literacy of parents in the United States: a nationally representative study. Pediatrics. 2009 Nov 1;124(Supplement_3):S289-98. [10.1542/peds.2009-1162E] [PMID]
[24] Tol A, Pourreza A, Tavasoli E, Rahimi Foroshani A. Determination of knowledge and health literacy among women with type 2 diabetes in teaching hospitals of TUMS. Journal of Hospital. 2012 Oct 10;11(3):45-52. [Link]
[25] AbbasZadeh Bazzi M, Karimiaval M. Relationship between Health Literacy and Self-Care Behaviors in Diabetic Patients Type II Referred to the Center of Diabetes Control and Prevention in Zabol. Journal of Health Literacy. Spring 2018; 3(1): 10-19. [Link]
[26] Barati M, Bayat F, Asadi ZA, Moshir FA, Afshari M. Relationship between health literacy and self-care behaviors in hypertensive patients. Journal of Education and Community Health. 2020 Jun 30;7(2):89-96. [Link]
[27] Kripalani S, Jacobson TA, Mugalla IC, Cawthon CR, Niesner KJ, Vaccarino V. Health literacy and the quality of physician‐patient communication during hospitalization. Journal of hospital medicine. 2010 May;5(5):269-75. [10.1002/jhm.667 ] [PMID]