بررسی فراوانی بیماران مبتلا به میوکاردیت و کاوازاکی و یافته های دموگرافیک و آزمایشگاهی مرتبط با آن طی سال های 1396 الی 1401 در بیمارستان آموزشی درمانی امیرالمومنین شهرستان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بیماری‌های قلب و عروق گروه کودکان، دانشکده پزشکی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) دانشگاه علوم پزشکی سمنان

2 پریسا تاج دینی استادیار غدد درون ریز و متابولیسم (کودکان) گروه کودکان، دانشکده پزشکی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) دانشگاه

3 استادیار طب نوزادی و پیرامون تولد گروه کودکان، دانشکده پزشکی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) دانشگاه علوم پزشکی سمنان

4 دانشگاه علوم پزشکی سمنان

5 استادیار اپیدمیولوژی گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی سمنان

10.22118/jsmj.2024.418812.3255

چکیده

مقدمه : با توجه به گسترش کووید19 ، شناخت عوارض آن اهمیت دارد. درمطالعه حاضر به بررسی فراوانی بیماران مبتلا به میوکاردیت و کاوازاکی و یافته های دموگرافیک و آزمایشگاهی مرتبط با آن در کودکان در قبل و حین کووید19 پرداختیم.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی و بر روی بیماران مبتلا به میوکاردیت و یا کاوازاکی طی سال‌های 1396 الی 1401 انجام شد. طی این مطالعه اطلاعات دموگرافیک، متغیرهای آزمایشگاهی کودک از پرونده بیماران جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 24 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته‌ها: طی این مطالعه 65 بیمار (31 دختر و 34 پسر) با میانگین سنی 3.9 ± 41.28 ماه بررسی شدند. از این تعداد 46 نفر مبتلا به کاوازاکی (69.7 درصد) و 19 نفر (28.8 درصد) نیز مبتلا به میوکاردیت بوده اند. وضعیت ابتلاء به کووید19 نیز در 22 نفر از بیماران مشاهده شد (33.3 درصد).میزان بستری با تشخیص کاوازاکی پس از کووید 19 به طور معناداری نسبت به قبل از وقوع آن بالاتر بوده است [27 مورد (58.7 درصد) در برابر 19 مورد (41.3 درصد)]، در حالی که میزان بستری با تشخیص میوکاردیت به طور چشمگیری بعد از شروع کرونا کاهش یافت[1 مورد (5.3 درصد) در برابر 1 مورد (5.3 درصد)، (0.001>P)].
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج میزان بستری با تشخیص کاوازاکی پس از وقوع کووید 19 به طور معناداری نسبت به قبل از آن بالاتر بوده است و همچنین فراوانی بیماران مبتلا به کاوازاکی مبتلا و غیر مبتلا به کووید 19 تفاوت چشمگیری نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات