بررسی تاثیر آنتی هیستامین ها در مدیریت SARS-COV-2:یک مطالعه نظام مند

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشیار، گروه کودکان، دانشکدهی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه کودکان، دانشکدهی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه کودکان، دانشکدهی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

10.22118/jsmj.2024.429315.3322

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آنتی هیستامین‌ها بر علایم و شدت بیماری کوید-19 انجام گردید.
روش اجرا
دو محقق پایگاه‌های داده الکترونیکی آنلاین PubMed، MEDLINE و Google Scholar را از ابتدای پاندمی تا 30 دسامبر2022 با استفاده از کلمات کلیدی Mesh مانند: "SARS-CoV-2" یا "COVID-19" و "Antihistamine" جستجو کردند.
نتایج
نتایج نشان دادکه لووستیریزین، دیفن هیدرامین، هیدروکسی زین و آزلاستین، دکس کلرفنیرامین، ستیریزین، لوراتادین، دسلوراتادین، فکسوفنادین، تریپرولیدین، دیمتیدن، ترفنادین و فاموتیدین در درمان و کاهش علایم کوید-19 مؤثر هستند. در این میان فاموتیدین نتایج متناقضی داشته است. گرچه فاموتیدین ممکن است مکمل مفیدی در درمان کوید-19 باشد، مطالعات آزمایشگاهی تا به امروز نتوانسته‌اند تاثیر مستقیم فاموتیدین را در مهار این بیماری نشان دهد.
نتیجه گیری
با توجه به یافته‌های فوق آنتی هیستامین‌های خاص باید به عنوان یک رویکرد درمانی ضروری برای مدیریت کووید-19 در کنار سایر رویکردها شناسایی و گنجانده شوند. به نظر می رسد استفاده از این داروها در مدیریت کووید-19 درزمان کوتاهی برای تسکین علائم و در عین حال دادن فرصت کافی به بدن برای تنظیم مجدد مکانیسم دفاعی خود و در نتیجه بهبودی سریع، امیدوارکننده هستند. آنها با تعدیل مسیرهای هیستامین و سرکوب رشد ویروس کار می کنند. علیرغم این واقعیت که هنوز باید آزمایشات و مطالعات بالینی بیشتری در مورد شناسایی و استفاده از آنتی هیستامین های بالقوه در مدیریت کووید-19 انجام شود، زمان کافی برای مبارزه با این بحران بهداشت جهانی وجود نداشت. آنتی هیستامین های انتخابی، به ویژه در میان آنتاگونیست های گیرنده هیستامین H1، برای استفاده اضطراری برای مدیریت کووید-19 تأیید میشوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات