بررسی علت شناسی و شیوع انواع شکستگی های فک و صورت در مراجعین کودک (1تا 12 سال) به بیمارستان امام خمینی اهواز در بازه 5 ساله (از سال 1393 تا 1398)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جندی شاپور اهواز، دانشکده دندانپزشکی

2 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

10.22118/jsmj.2022.323355.2753

چکیده

مقدمه: 15 درصد از شکستگی‌های صورت در کودکان رخ می دهد. اگرچه ترومای فک و صورت در جمعیت کودکان بیشتر از جمعیت بزرگسال است، بروز شکستگی صورت کمتر است. اپیدمیولوژی و علت شناسی شکستگی های صورت، در هر کشور، گروه اقتصادی، فرهنگ و منطقه جغرافیایی متفاوت است.
روش کار: این مطالعه گذشته نگر مشاهده ای_توصیفی و مقطعی در بین مراجعین کودک (1 تا 12 سال) به بخش جراحی فک، صورت و دهان بیمارستان امام خمینی اهواز (به علت تروما و شکستگی فک) با شاخص های سن، جنس، زمان، علت شکستگی، موقعیت شکستگی، نوع شکستگی:، وجود شکستگی همراه در مدت 5 سال از فروردین ماه 93 لغایت فروردین ماه 98 انجام گرفت.
نتایج: در این مطالعه 7/32 درصد نمونه مورد بررسی دختر و 3/67 درصد پسر بودند. بیشترین علت شکستگی فک و صورت MVA, (4/63)، و falling (25) درصد بودند. بیشترین فراوانی شکستگی فک در اثر تروما در سن 12 سالگی با 3/17 درصد و سنین 9 و 10 سالگی با 4/15 درصد بود. بیشترین میزان شکستگی فک در اثر تروما در فصل تابستان با 7/32 درصد بود. شایع‌ترین نوع شکستگی‌ها در فک پایین (5/87 درصد) و بیشتر در مردان گزارش شد.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که شایع‌ترین نوع شکستگی‌ها در فک پایین و بیشتر در مردان می باشد. بیشترین میزان شکستگی هم در سنین بین 8 تا 12 سال گزارش گردید. بیشترین درصد از علت شکستگی فک به ترتیب MVA و falling و بیشترین روش هایدرمان مورد استفاده close reduction و ORIF بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات