تعیین میزان شیوع تب بعد از عمل جراحی مادرزادی قلب در کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بیهوشی دانشیار اهواز بیمارستان امام گروه بیهوشی

2 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، مرکز تحقیقات درد

3 گروه جراحی قلب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

10.22118/jsmj.2024.436976.3389

چکیده

مقدمه: تب پس از عمل در کودکان تحت عمل جراحی بیماری مادرزادی قلب، نسبتاً شایع است و باعث اضطراب در جراح و والدین می‌شود. تشخیص صحیح و مدیریت تب نیازمند ارزیابی صحیح بیمار، معاینه فیزیکی هدفمند و آگاهی از شیوع و علل تب می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان شیوع تب بعد از عمل جراحی مادرزادی قلب در کودکان صورت گرفت.
روش کار: در مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر کودکان کمتر از 10 سال تحت عمل جراحی مادرزادی قلب در اتاق عمل قلب بیمارستان گلستان اهواز سال 1399 وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات چک لیست دوبخشی بود که بخش اول مربوط به مشخصات دموگرافیک و بخش دوم مربوط به وضعیت بالینی بیماران و علل تب بود. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: پس از عمل جراحی از ۶۶ بیمار مورد مطالعه، تعداد ۲۱ بیمار (۸/۳۱ ٪) دچار تب شدند. شیوع تب با میانگین سنی، جنسیت، وجود سندرم ژنتیکی، نوع بیماری، نوع عمل، انجام یا عدم انجام بای‌پس قبلی ریوی، مدت زمان کلامپ آئورت، مدت بای‌پس قبلی ریوی و مدت عمل ارتباط معنی‌داری نداشت ولی با میانگین مدت اقامت در ICU ارتباط معنی‌داری داشت (۰۵/۰ > p).
نتیجه‌گیری: شیوع تب در کودکان تحت عمل جراحی بیماری مادرزادی قلب نسبتا بالا بوده و با مدت اقامت در بخش ICU ارتباط معنی‌داری داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات