بررسی مقایسه‌ای دو ابزار برادن و واترلو در پیش‌بینی میزان بروز زخم بستر در بخشهای مراقبت‌های ویژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه: زخم بستر، یکی از مشکلات عمده در بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه محسوب می‌شود. دو ابزار معمول به‌منظور ارزیابی خطر بروز زخم بستر، مقیاس‌های برادن و واترلو می‌باشد. شواهد بسیار کمی در مورد میزان توافق میان این دو ابزار در پیش‌بینی میزان بروز زخم بستر وجود دارد.
روش: پژوهش حاضر، یک مطالعه کوهورت آینده‌نگر بود که از تیر تا آبان ماه 1398 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. خطر بروز زخم بستر، هر 2 روز یک‌بار با استفاده از دو مقیاس برادن و واترلو تا زمان فوت یا ترخیص بیمار و تا حداکثر یک ماه، بررسی شد.
یافته‌ها: یافته‌های مطالعه نشان داد که میانگین نمره مقیاس برادن در بیمارانی که دچار زخم بستر شدند به‌طور معناداری کمتر از بیمارانی بود که زخم بستر پیدا نکردند (002/0 P =)، همچنین میانگین نمره واترلو در بیمارانی که دچار زخم بستر شدند به‌طور معناداری بیشتر از بیمارانی بود که زخم بستر پیدا نکردند (001/0 P <). حساسیت مقیاس برادن، 6/82% و ویژگی 6/53% و ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی به ترتیب 7/29% و 9/92% به دست آمد. حساسیت مقیاس واترلو 9/73% و ویژگی 68% و ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی به ترتیب 4/35% و 7/91% به دست آمد.
نتیجه‌گیری: با توجه به سطح زیر منحنی دو مقیاس و همچنین مجموع دو شاخص حساسیت و ویژگی، مقیاس واترلو نسبت به مقیاس برادن ابزار مناسب‌تری برای پیش‌بینی بروز زخم بستر در بیماران می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات