بررسی دقت دستگاه کاردیوگونیومتری در تشخیص بیماری ایسکمی قلب در بیماران دیابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات آترواسکلروز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری ایسکمی قلب علت اصلی مرگ و میر و ناتوانی در جهان است و دیابت ملیتوس نوع 2 به عنوان یکی از ریسک فاکتورهای آن مطرح می باشد. کاردیوگونیومتری از جمله روش های غیر تهاجمی می باشد که به منظور تشخیص بیماری ایسکمی قلب توسعه یافته است اما تا کنون دقت تشخیص آن در بیماران دیابتی مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا، مطالعه حاضر با هدف بررسی دقت تشخیصی کاردیوگونیومتری به منظور تشخیص بیماری ایسکمی قلب در بیماران دیابتی در شهر اهواز انجام شده است.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی-مقطعی 142 بیمار دیابتی مشکوک به بیماری ایسکمی قلب مراجعه کننده به بخش آنژیوگرافی بیمارستان گلستان شهر اهواز که کاندید بررسی اولیه آنژیوگرافی عروق کرونر بودند، وارد مطالعه شدند. کاردیوگونیومتری در بیماران دیابتی دارای درد قفسه سینه قبل از آنژیوگرافی تشخیصی انجام شد و نتایج حاصل از آن نسبت به آنژیوگرافی مقایسه شد. در نهایت، میزان حساسیت و اختصاصیت آن محاسبه گردید.
یافته ها: میانگین سنی بیماران شرکت کننده 59.8 سال بود. مقایسه نتایج کاردیوگونیومتری با آنژیوگرافی در بیماران دیابتی به ترتیب حساسیت و ویژگی 64.48% و 78% را برای کاردیوگونیومتری در تشخیص بیماری ایسکمی قلب نشان داد. حساسیت و ویژگی کاردیوگونیومتری در زنان به ترتیب 63 و 76 درصد و در مردان 75 درصد و 62 درصد بود.
نتیجه گیری: کاردیوگونیومتری حساسیت و اختصاصیت نسبتا بالایی در تشخیص بیماری ایسکمی قلب در بیماران دیابتی دارد که می تواند به عنوان یک ابزار غربالگری مفید برای تشخیص بیماری ایسکمی قلب در این بیماران در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات