بررسی شاخص خورانش سالم (Healthy Eating Index)، سطوح سرمی روی و 25 هیدروکسی ویتامین D، در افراد مبتلا به سرطان پروستات و افراد سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات تغذیه و بیماری های متابولیک ، پژوهشکده بالینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 مرکز تحقیقات تغذیه و بیماری های متابولیک ، پژوهشکده بالینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایرانشاپور اهواز

3 گروه اورلوژی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 استاد، مرکز تحقیقات تغذیه و بیماری های متابولیک ، پژوهشکده بالینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

5 گروه آمار و اپیدمیولوژی ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: سرطان پروستات شایع‌ترین سرطان بدخیم در مردان است. در این مطالعه شاخص خورانش سالم ، سطوح سرمی روی و 25 هیدروکسی ویتامین D، در افراد مبتلا به سرطان پروستات و افراد سالم بررسی گردید.
روش بررسی: در این مطالعه 30 مردی مبتلا به سرطان پروستات و 30 مرد سالم که سن آنها با افراد مبتلا به سرطان یکسان سازی شده بود مورد مطالعه قرار گرفتند. سطوح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D و روی خون همه افراد ارزیابی گردید. HEI نیز با استفاده از ثبت غذای 3 روزه در هر دو گروه ارزیابی شد. سپس نتایج حاصله بررسی و مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته ها: از نظر آماری تفاوت معناداری در سن و وزن و BMI و دورکمر در بین دو گروه مشاهده نشد.امتیاز تمام اجزای شاخص خورانش سالم نیز تفاوت معناداری در دو گروه نداشت . علی رغم امتیاز کل کمتر شاخص خورانش سالم در گروه مبتلا ا این تفاوت از نظر آماری نیز معنادار نبود. از نظر آماری میزان روی سرم نیز در بین دو گروه نیز تفاوت معنی دار حاشیه ای وجود داشت(P-value =0.053). اما سطح 25 هیدروکسی ویتامین D در گروه بیماران مبتلا به میزان معناداری کمتر از گروه کنترل بود(0.046=P-value).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد از نظر آماری تفاوت معنی دار و حاشیه ای بترتیب در 25 هیدروکسی ویتامین دی و روی بین دو گروه مبتلا به سرطان پروستات و افراد سالم وجود دارد و در امتیاز شاخص خورانش سالم اختلاف معنا داری بین دو گروه مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات