مقایسه اثر پوشیدن ماسک های پزشکی و پارچه ای هنگام تمرینات ورزشی بر عملکرد ریوی در مردان جوان سالم در دوران اپیدمی کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیولوژی و ایمنولوژی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از روش های ایمنی در جلوگیری از سرایت بیمای کووید-19 استفاده از ماسک می باشد. هدف تحقیق حاضر مقایسه اثر پوشیدن ماسک های پزشکی و پارچه ای هنگام تمرینات ورزشی بر عملکرد ریوی در مردان جوان سالم در دوران اپیدمی کووید-19 بود.
روش کار: در پژوهش نیمه تجربی حاضر 40 مرد سالم (میانگین سنی 40/29 سال، میانگین قد 30/175 سانتی‌متر، میانگین وزنی 37/73 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 56/23 کیلوگرم بر متر مربع) به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در 4 گروه فعالیت همراه با ماسک پزشکی، فعالیت همراه با ماسک پارچه‌ای، فعالیت بدون ماسک و کنترل قرار داده شدند. عملکرد ریوی با استفاده از اسپیرومتر اندازه گیری شد. مداخله تمرین به مدت هشت هفته تمرین ترکیبی (هوازی-مقاومتی) با تواتر سه جلسه در هفته انجام شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های تی وابسته و تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد.
یافته ها: تمرین ورزشی موجب افزایش معناداری در حجم جاری (VT)، ظرفیت حیاتی (VC)، ظرفیت کل ریوی (TLC) و اوج جریان بازدمی (PEF) شد (01/0>P)، اما در گروه های ماسک پزشکی و ماسک پارچه ای سطح متغیرهای VT، VC، TLC و PEF در مقایسه با گروه بدون ماسک به صورت معنی داری پایینتر بود (01/0>P). ولی تفاوت معنی داری بین دو گروه ماسک پارچه ای و پزشکی وجود نداشت (05/0<P)..
نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که استفاده از ماسک‌ هنگام تمرین با افزایش مقاومت راه هوایی باعث کاهش عملکرد ریوی می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات