اثر بازتوانی با تمرینات ترکیبی منتخب بر بیان ترومبوسپوندین-1 و اینترلوکین-1 بتا در سلولهای تک هسته ای خون در بیماران مرد پس از جراحی بای پس عروق کرونر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل

10.22118/jsmj.2023.421647.3271

چکیده

مقدمه و هدف‌: پیوند بای پس عروق کرونر (CABG) مداخله درمانی متداولی است که در بیماران مبتلا به بیماری های عروق کرونر قلب انجام می گیرد. هدف این پژوهش تعیین اثر تمرینات بازتوانی ترکیبی منتخب بر بیان ژن‌های ترومبوسپوندین-1 (TSP-1) و اینترلوکین-1 بتا (IL-1β) در بیماران پس از جراحی بای پس عروق کرونری بود.
روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی، 20 بیمار مرد از بیمارستان افشار (شهر یزد) پس از جراحی عروق کرونری به‌صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به‌طورتصادفی به دو گروه تمرینات ترکیبی و کنترل تقسیم ‌شدند. گروه برنامه تمرین ترکیبی شامل تمرین هوازی (به مدت 15 تا 20 دقیقه و با شدت 50 تا 60 درصد حداکثر ضربان قلب) و مقاومتی (به مدت 10 -20 دقیقه شامل سه حرکت اندام فوقانی و دو حرکت اندام تحتانی، هر حرکت شامل سه ست و هر ست با 10 تکرار و 30 تا 60 در صد یک تکرار بیشینه) به مدت 10 هفته (30 جلسه) و سه جلسه در هفته را انجام دادند. بیان ژن‌ یه روش Real Time PCR اندازه‌گیری شد. داده‌ها به روش آزمون تی زوجی و تحلیل کوواریانس در سطح معنی‌داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: پس از دوره مداخله کاهش معنی داری در بیان IL-1β مشاهده شد ولی تفاوت معنی داری در بیان TSP-1 مشاهده نشد.
نتیجهگیری: تمرینات ترکیبی به‌عنوان یک مداخله غیردارویی توانبخشی، با کاهش التهاب سیستمیک می تواند در بیمارانی باشد که تحت CABG قرار گرفته‌اند، مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات