بررسی عوامل خطر بیماری‌های مادرزادی قلبی در نوزادان متولد شده در بیمارستان امیرالمؤمنین شهر سمنان طی سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بیماری‌های قلب و عروق گروه کودکان، دانشکده پزشکی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) دانشگاه علوم پزشکی سمنان

2 استادیار غدد درون ریز و متابولیسم (کودکان)گروه کودکان، دانشکده پزشکی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) دانشگاه علوم پزشکی سمنان

3 استادیار بیماری‌های عفونی کودکان گروه کودکان، دانشکده پزشکی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) دانشگاه علوم پزشکی سمنان

4 استادیار اپیدمیولوژی گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی سمنان

5 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

10.22118/jsmj.2023.410633.3198

چکیده

مقدمه:نقایص مادرزادی قلبی به حالتی گفته می‌شود که بر ساختار و عملکرد قلب نوزاد تأثیر می‌گذارد. هدف این مطالعه، بررسی فراوانی بیماری‌های مادرزادی قلبی و عوامل خطر آن‌ها در نوزادان اکوکاردیوگرافی شده بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) سمنان است.

مواد و روش‌ها:
در این مطالعه، ۳۰۰ پرونده نوزاد اکوکاردیوگرافی شده بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) سمنان، طی سال‌های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ بررسی شدند. فراوانی کلی بیماری‌های مادرزادی قلبی و به تفکیک انواع آن (ASD/VSD/PDA/TOF) و ارتباط متغیرهای مورد مطالعه (جنس نوزاد، سن حاملگی، سن مادر، وزن نوزاد، نسبت فامیلی پدر و مادر، مصرف دارو در دوران بارداری و سابقه خانوادگی بیماری قلبی، دیابت بارداری) با بیماری مادرزادی قلبی نوزاد تعیین شد.

یافته‌ها:
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که از مجموع ۳۰۰ نوزاد اکوکاردیوگرافی شده بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان، ۱۳۲ نوزاد (۴۴ درصد) به بیماری مادرزادی قلب مبتلا بودند. نقص PDA با ۸٫۵۶ درصد و نقص VSD با ۵٫۲۳ درصد به ترتیب شایع‌ترین بیماری‌های مادرزادی قلب در نوزادان بودند. با توجه به نتایج، ارتباط معناداری بین بیماری مادرزادی قلبی و دیابت بارداری، فشارخون و هیپوتیروئید و سابقه مصرف دارو در طی حاملگی و سابقه خانوادگی بیماری قلبی و نسبت خویشاوندی والدین و جنس نوزادان وجود نداشت. اما ارتباط معناداری بین نوع بیماری قلبی مادرزادی با سن حاملگی و وزن نوزاد وجود داشت؛ با افزایش سن حاملگی و وزن نوزاد، شیوع بیماری قلبی مادرزادی کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات