ارتباط بین حجم و سرم آنتی ژن اختصاصی پروستات با نمایه توده بدنی در مردان بالای 40 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه رادیولوژی، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار

10.22118/jsmj.2024.414464.3220

چکیده

مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین BMI و پارامترهای غلظت PSA و حجم پروستات در مردان بالای 40 سال در شهر اهواز می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی بر روی مردان بالای 40 سال به ظاهر سالم انجام شد. پارامترهایی از قبیل سن، BMI، حجم پروستات و سطح PSA در تمام افراد بررسی گردید. ارتباط بین سن، BMI، حجم پروستات و سطح PSA در مردان بالای 40 سال به عنوان پارامترهای تشخیص کانسر پروستات مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج: در نتیجه 180 بیمار با میانگین سن افراد مورد مطالعه 01/10 ± 61/58 سال بوده است. بین BMI و حجم پروستات (p=0.019)، BMI و سطح PSA (p=0.001)، حجم پروستات و سن بیماران (p<0.001)، سن و سطح PSA ارتباط معنی داری مشاهده گردید (r=0.821 و p<0.001). به این صورت که، افراد با BMI بالاتر دارای میانگین حجم پروستات و سطح PSA بیشتری در مقایسه با افراد با BMI پایین‌تر بودند، افزایش سن به طور معنی داری با افزایش حجم پروستات و سطح PSA همراه بود و به طور کل، ارتباط معنی داری بین حجم پروستات و سطح PSA مشاهده نگردید (p=0.37).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه بیمارستانی نشان می دهد که افزایش BMI و افزایش سن با غلظت PSA و حجم پروستات ارتباط مثبت دارند، اما ارتباطی بین PSA و حجم پروستات مشاهده نشد. BMI و سن ممکن است بهترین پارامتر برای تخمین غلظت PSA و حجم پروستات باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات