تعیین اثر ال آرژنین و فعالیت بدنی بر سطوح پلاسمایی اندوتلین-1 و بازدارنده بافتی متالوپروتئیناز-1 درزنان یائسه مبتلا به فشاری خون بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22118/jsmj.2023.418718.3253

چکیده

مقدمه: تمرین ورزشی و مکمل ال-آرژنین به عنوان راهکارهای موثر برای درمان فشار خون بالا شناخته شده است. هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر تمرینات هوازی و مصرف ال-آرژنین بر سطوح بازدارنده بافتی متالوپروتئیناز-1 (TIMP-1) و اندوتلین-1 (ET-1) در زنان یائسه مبتلا به فشار خون بالا بود.
مواد و روش‌ها: در تحقیق نیمه تجربی حاضر 40 زن یائسه مبتلا به فشار خون بالا در چهار گروه مساوی شامل تمرین، تمرین+ال-آرژنین، ال-آرژنین و گروه دارونما قرار گرفتند. مداخلات تمرین هوازی (60 تا 75 درصد حداکثر ضربان قلب) و مکمل ال آرژنین (6 گرم در روز) به مدت 12 هفته تکمیل شد. پس از گذشت 48 ساعت از آخرین جلسه مداخله، نمونه خون مشابه پیش آزمون برای اندازه گیری سطوح TIMP-1 و ET-1 با روش الایزا جمع آوری شد.
یافته‌ها: سطوح پلاسمایی ET-1 در گروه‌های تمرین و تمرین + ال-آرژنین نسبت به گروه دارونما و ال-آرژنین به طور معنی‌داری کاهش یافت. همچنین، TIMP-1 پلاسما در گروه تمرین و تمرین + ال آرژنین نسبت به گروه دارونما افزایش معنی‌داری داشت. با وجود تأثیر بیشتر تمرین همراه با مکمل ال-آرژنین، هیچ اثر هم افزایی بر سطوح TIMP-1 و ET-1 مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر بهبود فشار خون در سازگاری به تمرینات هوازی در ارتباط با کاهش ET-1و افزایش TIMP-1 می باشد و مکمل ال-آرژنین چه به تنهایی و چه در ترکیب با تمرینات هوازی اثر معنی داری بر تغییرات TIMP-1 و ET-1 ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات