ارزیابی دانش دانشجویان نسبت به سندرم متابولیک و اجزای ان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 مرکز تحقیقات تغذیه و بیماری های متابولیک، پژوهشکده علوم بالینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

10.22118/jsmj.2024.425423.3307

چکیده

زمینه و هدف: علی‌رغم شیوع فزاینده سندرم متابولیک میان جوانان، اطلاعات کمی در مورد آگاهی دانشجویان در مورد این بیماری وجود دارد. هدف این مطالعه ارزیابی دانش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در مورد سندرم متابولیک بود.

روش‌ها: یک پرسشنامه معتبر توسط 245 دانشجوی دانشگاه تکمیل شد. سوالات به 4 بخش تقسیم شدند: دیابت، چاقی، فشار خون بالا و کلسترول بالای سرم. پاسخ صحیح 1امتیاز و پاسخ نادرست صفر امتیاز دریافت کردند. پاسخ‌ها به صورت درصد نمره‌گذاری شد. تمام داده‌ها با نرم‌افزارSPSS آنالیز شدند و p<0.05 برای تعیین تفاوت آماری معنی‌دار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: میانگین نمره دانشجویان نسبت به دیابت 23/10±26/83، نسبت به چاقی 45/10±72/89، نسبت به فشار خون 47/12±51/92، نسبت به کلسترول 33/20±66/86 و نمره کل 27/8±04/88 بود. از نظر میانگین نمرة کل و بخش های پرسشنامه، اختلاف معناداری بین دو جنسیت وجود نداشت. در نمرة کل به تفکیک مقطع تحصیلی اختلاف آماری معناداری مشاهده شد(p<0.01) و مقطع ارشد بیشترین دانش را داشتند اما در نمرة دانش نسبت به چاقی و کلسترول تفاوت معناداری وجود نداشت. میانگین نمرة دانش نسبت به بخش های پرسشنامه و نمرة کل به تفکیک دانشکده‌، دارای اختلاف معنادار بود. بیشترین و کم ترین دانش کل به ترتیب مربوط به دانشکده بهداشت و داروسازی بود.

نتیجه گیری: با توجه به اینکه نمره 81 تا 100 درصد، دانش خوب در نظر گرفته می شود، نتایج نشان می‌دهد که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز به طور کلی دانش خوبی نسبت به سندرم متابولیک دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات