کیفیت خواب بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در دو گروه دیابتی و غیر دیابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق، گروه قلب و عروق، بیمارستان حشمت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

2 مرکز تحقیقات بیماری های قلب و عروق، گروه قلب، بیمارستان حشمت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

10.22118/jsmj.2024.431212.3337

چکیده

زمینه و هدف: کیفیت خواب ضعیف در میان بیماران مبتلا به دیابت شایع است. اثرات مخربی بر سلامت جسمی و روانی و همچنین کیفیت زندگی دارد. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت خواب بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در دو گروه دیابتی و غیر دیابتی صورت گرفت.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال‌ 1402 انجام یافته است. 282 نفر از بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد به صورت در دسترس وارد مطالعه شدند. ابزار گرد‌آوری داده‌ها پرسشنامه اطلاعات دموگرافیکی که مواردی نظیر سن، جنس، میزان تحصیلات،وضعیت تاهل،وجود بیماریهای زمینه ای و پرسشنامه دیگر پرسشنامه استاندارد کیفیت خواب بود. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS نسخه 26 و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی تحلیل شد. سطح معنی‌داری آزمون‌ها در این مطالعه با 05/0>P مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار سن در بیماران گروه دیابتی 02/10±19/58 بود. نوع انفارکتوس میوکارد(3/0p=)و سطح تحصیلات (2/0p=)، دو گروه تفاوت معناداری نداشت. نتایج آزمون من ویتنی نشان داد که کیفیت ذهنی خواب، تأخیر در به خواب رفتن، اختلالات عملکردی روزانه و نمره کلی خواب در دو گروه دیابتی و غیر دیابتی اختلاف آماری معناداری داشتند( 05/0>( p-value.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که که کیفیت ذهنی خواب، تأخیر در به خواب رفتن، اختلالات عملکردی روزانه و نمره کلی خواب بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در دو گروه دیابتی و غیر دیابتی متفاوت بود. از این رو لزوم ایجاد راهکارهای مناسب جهت بهبود درمان این بیماران و آموزش های تأثیرگذار بر ارتقای کیفیت خواب آنها توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات