بررسی ارتباط درک از بیماری و میزان افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری کرونری قلب تحت مداخله کرونری جلدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیماری‌های قلبی و عروق، گروه پرستاری، بیمارستان حشمت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

2 مرکز تحقیقات بیماری های قلب و عروق، گروه پرستاری، بیمارستان حشمت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

3 مرکز تحقیقات بیماری های قلب و عروق، گروه قلب، بیمارستان حشمت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

10.22118/jsmj.2023.405398.3176

چکیده

زمینه و هدف: افسردگی در بیماری های قلبی-عروقی خطر نسبی بالایی را برای مرگ و میر قلبی ایجاد می کند. درک از بیماری بر روش مقابله بیماران با مشکلات و پیامدهای ناشی از بیماری آنها تاثیر می گذارد. هدف از این مطالعه تعیین همراهی درک از بیماری با افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری کرونری قلب تحت مداخله کرونری جلدی بود.
روش‌ بررسی: این مطالعه مقطعی تحلیلی بر روی 342 بیمار مبتلا به بیماری کرونری قلب تحت مداخله کرونری جلدی در سال 96-1395 انجام شد. نمونه گیری به روش در دسترس و با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر 3 بخش: اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه درک از بیماری و پرسشنامه افسردگی بک انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS.V-21 ،P≤0.05 انجام شد.
یافته‌ها: میانگین نمره افسردگی بیماران 35/11±10 از 63 بود. میانگین نمره درک از بیماری در بیماران 55/4±92/17 از 32 به دست آمد. همچنین در بررسی ارتباط بین افسردگی و درک از بیماری، ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد (P=0.001). وضعیت اشتغال، وضعیت عملکردی و ادراک بیماری از پیش بینی کننده های افسردگی شناخته شدند.
نتیجه گیری: به نظر می رسد درک از بیماری به عنوان یک متغیر شناختی ، تاثیر به سزایی بر پیامدهای روانشناختی مانند افسردگی دارد. تاکید بر جنبه های مثبت بهزیستی روانشناختی که موجب افزایش ادراک علایم بیماری در این بیماران می شود نیز از نکات پر اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات