بررسی میزان تجویز های غیر مقتضی CT scan و MRI مغز در کودکان مبتلا به سردرد در بیمارستان نمازی شیراز در سال 1399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3 مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز

4 گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

5 مرکز تحقیقات منابع انسانی سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

10.22118/jsmj.2023.397449.3171

چکیده

مقدمه: با توجه به تأثیرات قابل توجه MRI و CT scan در تشخیص بیماری ها، تجویز های غیر ضروری آن می تواند بار مالی زیادی را بر بیماران و سیستم های بهداشتی تحمیل کند. این مطالعه با هدف بررسی استفاده غیر منطقی از خدمات تصویربرداری برای ارزیابی کودکان مبتلا به سردرد در بیمارستان نمازی شیراز در سال 1399 انجام شد.
روش پژوهش: در این مطالعه گذشته نگر، جامعه پژوهشی، تمام کودکان مراجعه کننده با شکایت اصلی سردرد به بیمارستان نمازی در سال 1399 بود. از آنجا که نمونه تحقیق با جامعه تحقیق برابر بود، هیچ نمونه گیری انجام نشد و همه بیماران از طریق سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 19انجام شد.
یافته ها: از 54 تا MRI انجام شده 4/7 درصد آن منطقی و 5/92 درصد آن غیر منطقی بوده اند. همچنین از 81 scan CT انجام شده 6/8 درصد آن منطقی و 3/91 درصد آن غیرمنطقی بوده است. وضعیت اندیکاسیون و بیمه با مناسبت تجویز MRI و scan CT رابطه معنی داری داشتند (P-value<0.05). مجموع بار مالی ناشی از MRI و CT scan نامناسب مغز 158298588 ریال در سال 1399 بوده است.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه بیش از 90 درصد از MRI ها و CT scanتجویز شده، غیر منطقی بوده و این مسئله می تواند باعث ایجاد هزینه های غیر ضروری شود. بنابراین توصیه می شود از دستورالعمل های بالینی موثر جهت تجویز استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات