بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر توزیع دز تشعشعی در رادیوتراپی با استفاده از باریکه های فوتونی و الکترونی شتابدهنده های خطی درمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشیار رادیوتراپی و انکولوژی، دپارتمان کلینیکال انکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 گروه تکنولوژی پرتوشناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

10.22118/jsmj.2023.426038.3297

چکیده

مقدمه:
میدان‌های مغناطیسی می‌توانند در پرتو درمانی برای کاهش آلودگی الکترونی و بهبود دقت تحویل دز استفاده شوند همچنین سیستم‌های MRIgRT با استفاده از میدان‌های مغناطیسی، موقعیت تومور را در طول درمان ردیابی می‌کنند و دز ناشی از پرتوهای الکترونی را به طور دقیق به سمت تومور هدایت می‌کنند که منجر به بهبود نتایج درمان و کاهش عوارض جانبی می‌شود.
مواد و روش‌ها:
از کد مونت کارلو MCNP 6.1 برای شبیه‌سازی LINAC Varian 2100 C/D در دو حالت فوتونی و الکترونی استفاده شد. منحنی‌های درصد دز عمقی، پروفایل‌های دوز و شار الکترون‌های آلوده‌کننده و فوتون محاسبه شد. نیم‌سایه پروفایل دوز و اختلاف دوز برای حالت‌های مختلف محاسبه شدند. همچنین در بخش دوم مطالعه، میدان مغناطیسی طولی ثابت 5/1 تسلا به فانتوم آب اعمال شد که با جهت پرتو تابش مطابقت دارد.
یافته‌ها:
مغناطیسی (MD) باعث کاهش 3/8% دوز سطح و 5/6 % نیم سایه دوز پروفایل در سطح فانتوم آب شد. منحرف کننده مغناطیسی کلیه الکترون‌های آلوده سر دستگاه را در میدان تابشی حذف می‌کند بدون اینکه هیچ تاثیری بر روی تعداد فوتون‌ها بگذارد. اعمال میدان مغناطیسی طولی 5/1 تسلا باعث افزایش 4٪ دوز در ناحیه عمق دوز حداکثر و کاهش 20٪ نیم سایه و 57٪ دوز خارج از محور در عمق دوز بیشینه شد.
نتیجه‌گیری:
منحرف کننده مغناطیسی باعث کاهش دز سطحی، دز خارج از محور و نیم سایه پروفایل های دز سطحی می شود. میدان مغناطیسی طولی باعث کاهش نیم سایه و دوز خارج از محور در پرتوهای الکترونی شد.

کلیدواژه‌ها