تفاوت فاصله انتهای ریشه های پرمولرهای فک پایین تا فورامن منتال در تصاویر CBCT زنان و مردان مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی جندی شاپور اهواز در سال تحصیلی ۱۳۹9-۱400

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده دندانپزشکی. جندی شاپور اهواز. ایران

2 رادیولوژی دهان، فک وصورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

10.22118/jsmj.2022.332031.2789

چکیده

مقدمه: دانستن محل فورامن منتال هنگام کاربردهای معمول دندانپزشکی مانند بی حسی موضعی،جراحی پری اپیکال و اندودنتیک ، کشیدن دندان نهفته و خروج کیست و تومور اهمیت دارد .با توجه به محدودیت های موجود در اطلاعات در دسترس پیرامون این ساختار آناتومیک ، هدف از این مطالعه ارزیابی ارتباط میان ریشه دندان های پرمولر مندیبل و فورامن منتال بود .

روش کار: در این مطالعه گذشته نگر، تصاویر ۹۴CBCTبیمار (47 مرد و 47 زن) که در سال تحصیلی 1399-1400 به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی جندی شاپور اهواز مراجعه کرده اند،ثبت وارزیابی شد. در نهایت داده ها جهت بررسی تفاوت فاصله انتهای ریشه دندان های پرمولر مندیبل تا فورامن منتال در جنس زن و مرد، به کمک نرم افزارSPSS ویرایش 24 و آزمون t-test آنالیز شدند.

نتایج: از نظر آماری اختلاف معنی داری برای هیچ کدام از ریشه ی دندان های پرمولر دوم راست مندیبل، پرمولر اول و پرمولر دوم چپ مندیبل در رابطه با فاصله انتهای ریشه تا فورامن منتال در زنان و مردان وجود نداشت. اما این فاصله در ریشه پرمولر اول راست مندیبل در مردان به طور معناداری بیشتر از زنان بود (0/008=p).

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که به جز ریشه دندان پرمولر اول راست مندیبل تفاوت معناداری در فاصله بین اپکس پرمولرهای مندیبل تا فورامن منتال بین زنان و مردان وجود ندارد.

واژگان کلیدی: فورامن منتال ، دندان های پرمولر مندیبل ، توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی

کلیدواژه‌ها