بررسی ارتباط چند شکلی -216G/T ژن EGFR با سرطان ریه به عنوان یک مارکر پیشگویی در جمعیت ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی اراک

2 استادیار، بخش انکولوژی، بیمارستان آیت الله خوانساری، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

3 دکترای تخصصی ژنتیک، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

10.22118/jsmj.2023.399031.3147

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: سرطان ریه عامل اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در جهان است. گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی (EGFR) نقش مهمی در تکثیر سلولی و سیگنال دهی دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط بین چند شکلی rs712829 ژن EGFR و خطر ابتلا به سرطان ریه در جمعیت ایرانی است.
روش بررسی: در این مطالعه مورد-شاهدی، ارتباط پلی‌مورفیسم rs712829 ژن EGFR با خطر ابتلا به سرطان ریه در 100 بیمار مبتلا به سرطان ریه و 100 فرد سالم که از نظر سن و جنسیت مچ شده بودند، با استفاده از تکنیک PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: ارتباط معنی داری میان ژنوتیپ GG (P= 0.039, OR= 5.500, CI=95% ; 1.710- 11.921) و همچنین آلل G (P= 0.001, OR= 2.967, CI=95% ; 1.557- 5.691) پلی مورفیسم rs712829 ژن EGFR با خطر ابتلا به سرطان ریه مشاهده گردید. این درحالی بود که ژنوتیپ TT و آلل T این پلی‌مورفیسم یک نقش محافظتی در برابر خطر ابتلا به سرطان ریه از خود نشان داد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل، چند شکلی rs712829 ژن EGFR با خطر ابتلا به سرطان ریه مرتبط می باشد. برای تایید یافته های حاضر، مطالعات بیشتری در سایر جمعیت های ایرانی مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات