نقش تمرینات تناوبی شدت بالا در ایجاد چاقی متابولیکی سالم با کاهش سطوح سرمی آسپروسین، لپتین و انسولین در زنان چاق غیرفعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی.گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران

10.22118/jsmj.2023.404352.3173

چکیده

روش بررسی: در تحقیق نیمه تجربی حاضر 24 زن چاق کم تحرک به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به 2 گروه 12 نفره تمرین و کنترل تقسیم شدند. مداخله ورزشی به مدت 10 هفته، 3 جلسه در هفته تمرینات تناوبی شدت بالا بود؛ در طول دوره تحقیق گروه کنترل مداخله ورزشی دریافت نکردند. 24 ساعت قبل از شروع مداخله و 72 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین خونگیری به صورت ناشتا انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های تی وابسته و تحلیل کواریانس استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که پس از دور مداخلات کاهش معنی‌داری در آسپروسین (003/0 =P؛ 390/0 =F؛ 352/0 =η2)، لپتین (001/0 >P؛ 229/19 =F؛ 478/0 =η2) و انسولین (001/0 >P؛ 828/44 =F؛ 681/0 =η2) در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. ولی تفاوت معنی داری در شاخص توده بدن و گلوکز خون ناشتا مشاهده نشد (05/0 <P).
نتیجه گیری: در مجموع نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات تناوبی شدت بالا بدون تغییر وزن اثرات مثبتی بر سایتوکین های مرتبط با هومئوستاز انرژی و هیپرانسولینمی در زنان چاق داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات