تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب هوازی و مقاومتی بر سطوح پلاسمایی آیریزین، فولیستاتین و FGF21 در زنان بهبود یافته از کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیارگروه بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی، آبادان، ایران

4 استادیارگروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی، آبادان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اخیراً انجام فعالیت های ورزشی منظم به عنوان یک راهکار مناسب جهت بازتوانی بیماران بهبود یافته از کووید-19 مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این مطالعه تعیین تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب هوازی و مقاومتی بر سطوح پلاسمایی آیریزین، فولیستاتین و FGF21 در زنان بهبود یافته از کووید-19 بود.

مواد و روش ها: 33 زن بهبود یافته از کووید-19 پس از فراخوان عمومی و گزینش در سه گروه تمرین هوازی، مقاومتی و کنترل قرار گرفتند. تمرین هوازی با شدت 50 تا 70 درصد ضربان قلب ذخیره و تمرین مقاومتی با شدت 40 تا 75% یک تکرار بیشینه، به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته اجرا شد. اندازه گیری سطوح آیریزین، فولیستاتین و FGF21 به روش الایزا انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس در سطح (05/0>P) آنالیز گردید.

یافته ها: نتایج نشان داد که تمرینات منتخب هوازی و مقاومتی سبب افزایش معنادار مقادیر آیریزین، فولیستاتین و FGF21 گردید. نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که این افزایش در گروه‌های هوازی و مقاومتی نسبت به گروه کنترل معنادار بوده است. همچنین تغییرات درون گروهی نشان داد که بین میانگین قبل و بعد گروه هوازی و مقاومتی افزایش معنادار وجود دارد.

نتیجه گیری: انجام تمرینات منتخب هوازی و مقاومتی در زنان بهبود یافته از کووید-19 ضمن افزایش توان جسمانی آنها، می تواند با بازیابی برخی از شاخص های پروفایل مایوکاینی در بهبود و بازتوانی هر چه سریع تر آن ها مؤثر باشد.

کلید واژه ها: کووید-19، آیریزین، فولیستاتین، FGF21

کلیدواژه‌ها