دوره و شماره: دوره 21، شماره 3 - شماره پیاپی 138، مرداد و شهریور 1401 
اثر مکمل دهی کافئین و تمرینات تناوبی پر شدت بر فشار اکسایشی میوکارد موش های صحرایی نر ویستار

10.22118/jsmj.2022.324961.2760

اصغر توفیقی؛ صفر صفرزاده گرگری؛ افشار جعفری؛ جواد طاوعی آذر؛ فرشته فرجدخت آلچین


اثر تعدیل ذخایر آهن بر کنترل قند خون در سازگاری به بادی پامپ

10.22118/jsmj.2022.337015.2819

آژت سلیمانی خضرآباد؛ صدیقه حسین پور دلاور؛ حمیرا رشیدی؛ مهران قهرمانی


بررسی مولکولی کوکسیلا بورنتی در کنه های سخت جدا شده از برخی دامهای اهلی منطقه سیستان

10.22118/jsmj.2021.280557.2460

سحر اسدالهی زوج؛ داریوش سعادتی؛ مهدی راسخ؛ امیرسجاد جعفری؛ امیرمسعود جعفری نوزاد؛ فائزه فقیهی؛ زکیه تلمادره ای؛ اسداله حسینی چگنی