بررسی استرس شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرسنل اتاق عمل در شرایط کووید-19 بیمارستانهای استان گیلان در سال 1400

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران،

2 ابراهیم نصیری استادیار گروه هوشبری و اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی ساری مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل وپژوهشکده اعتیاد ساری، دانشگاه

3 دانشجو کارشناسی ارشد تکنولوژی جراحی، دانشکده پیراپزشکی،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

4 شهید رجایی جنوب کوچه شهید کریمی پلاک5 مجتمع فدک 2 ورودی 9واحد7طبقه2

10.22118/jsmj.2022.325251.2763

چکیده

زمینه وهدف: کارکنان بهداشت و درمان در خط مقدم در تشخیص ، درمان و مراقبت از بیماران مبتلا به COVID-19 هستند که می تواند بار روانی ، استرس ،اضطراب پرسنل را زیاد کند.هدف ما از این مطالعه تعیین استرس شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان اتاق عمل در شرایط کووید-19 می باشد .
روش کار: این مطالعه توصیفی بر روی کارکنان اتاق عمل بیمارستان های استان گیلان در سال 1400 انجام شد . متغیر های مورد ارزیابی در این مطالعه شامل بررسی ارتباط سن ،جنسیت،وضعیت تاهل، سطح تحصیلات ،رشته تحصیلی،وضعیت استخدامی با اضطراب افراد می باشد. جهت جمع آوری داده ها در این مطالعه از پرسشنامه استاندارد استرس شغلی اسپیو استفاده شد و داده ها با استفاده از آزمون آماری تی مستقل تحلیل گردید.
یافته ها: در این مطالعه 120 نفر مشارکت کردند که در بازه ی سنی 23-47قرار داشتند،میانگین سنی افراد 8.79±31.47سال بود. امتیاز بدست امده پرسشنامه اسپیو در گروه های مختلف به شرح زیر می باشد:مردان نسبت به زنان استرس کمتری داشتند و افراد متاهل استرس بیشتری نشان دادند.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با افزایش سن ، استرس شغلی هم افزایش می یابد،از نظر جنسیت، زن ها دارای استرس بیشتری بودند. از نظر تاهل افراد متاهل استرس بیشتری را نشان دادند که می تواند به علت داشتن خانواده و استرس مبتلا شدن خانواده با این ویروس باشد.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 28 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 01 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 14 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مرداد 1401