پیش بینی زایمان زودرس توسط اندازه گیری طول سرویکس در هفته ١١-١٤ حاملگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

10.22118/jsmj.2022.319265.2741

چکیده

مقدمه :زایمان زودرس به زایمان قبل از 37 هفته گفته می‌شود.تخمین زده می شود هر سال در سر تا سر دنیا حدودا پانزده میلیون نوزاد با زایمان زودرس متولد می شوند که تقریبا برابر با 11% تعداد کل زایمان ها می باشد. در این مطالعه بر روی تعدادی از خانم های باردار 11-14 هفته‌ی حاملگی بررسی انجام شد تا بتوان ارزش طول سرویکس در پایان سه ماه‌ی اول حاملگی را در پیش بینی زایمان زودرس بتوان بررسی و ارزیابی کرد. روش‌ها: در این مطالعه‌ی کوهورت، ١٥٦ خانم حامله‌ی بدون علامت، و با سن حاملگی 11-14 هفته به طور تصادفی انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. طول سرویکس توسط سونوگرافی ترانس واژینال و با روش استاندارد اندازه گیری شد. طول سرویکس و سن حاملگی در هنگام زایمان به همراه مشخصات فردی و سوابق کلینیکی و اطلاعات حاملگی در یک database کامپیوتری ثبت شد. یافته‌ها: متوسط طول سرویکس در خانم‌های با زایمان زودرس 71/6 ± 32/31 میلی‌متر و در خانم‌های با زایمان ترم 80/5±96/38 میلی‌متر می‌باشد. آنالیز اطلاعات نشان داد طول سرویکس کوتاه‌تر به طرز معنا داری با زایمان زودرس ارتباط داشت. با قرار دادن آستانه‌ی5/34 میلی‌متری، طول سرویکس در سه ماهه‌ی اول، توانایی پیش‌بینی زایمان زودرس را با حساسیت 76 درصد و ویژگی 81 درصد دارد. بحث: اندازه گیری طول سرویکس با سونوگرافی ترانس واژینال در سه ماهه ی دوم می تواند زایمان زودرس را پیش بینی کند، این مطالعه اندازه‌گیری طول سرویکس با سونوگرافی ترانس واژینال در هفته‌ی ١١-١٤ حاملگی قابل اطمینان برای پیش بینی زایمان زودرس می باشد.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 20 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 07 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 08 مرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 08 مرداد 1401