دوره و شماره: دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 137، خرداد و تیر 1401 
اصلاح الگوی گرایش به رفتارهای مرتبط با سلامت در پسران نوجوان

10.22118/jsmj.2022.336955.2817

بنین آذرنوش؛ زینت نیک آیین؛ فریده اشرف گنجویی؛ زهرا حاجی انزهایی


مروری بر خشکی دهان در لیکن پلان دهانی

10.22118/jsmj.2021.265286.2362

مهدیه السادات موسوی؛ فرزانه آقاحسینی؛ هدا براتی؛ یلدا الهام


مقایسه القای کندروژنز بین دو مدل آزمایشگاهی و حیوانی با استفاده از TGF-β3، کارتوژنین و آووکادو/سویا

10.22118/jsmj.2021.257203.2296

بتول هاشمی بنی؛ محمدعلی ایزدی؛ علی والیانی؛ ابراهیم اسفندیاری؛ حمید بهرامیان؛ مجید پورانتظاری


تاثیر شدت‌های مختلف تمرین هوازی بر کمپلکس TCF4/CHOP10 بافت چربی زیر جلدی رت‌های نر نژاد ویستار

10.22118/jsmj.2021.291324.2552

ملیکا خوشبین؛ سعید نقیبی؛ محمد شریعت زاده جنیدی؛ مریم وطن دوست؛ علی زارع بنادکوکی