دوره و شماره: دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 137، خرداد و تیر 1401 
اصلاح الگوی گرایش به رفتارهای مرتبط با سلامت در پسران نوجوان

صفحه 152-163

10.32598/JSMJ.21.2.2817

بنین آذرنوش؛ زینت نیک آیین؛ فریده اشرف گنجویی؛ زهرا حاجی انزهایی


مروری بر خشکی دهان در لیکن پلان دهانی

صفحه 164-174

10.32598/JSMJ.21.2.2362

مهدیه السادات موسوی؛ فرزانه آقاحسینی؛ هدا براتی؛ یلدا الهام


تأثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی امنتین- 1 و عوامل متابولیکی در موشهای نر دیابتی

صفحه 234-245

10.32598/JSMJ.21.2.2507

هانیه یوسف زاده؛ رزیتا فتحی؛ الهه طالبی گرکانی؛ عباس حسینی؛ نیلوفر رجایی قاسم قشلاقی


مقایسه القای کندروژنز بین دو مدل آزمایشگاهی و حیوانی با استفاده از فاکتور رشد تغییردهنده بتا 3 کارتوژنین و آووکادو/سویا

صفحه 264-276

10.32598/JSMJ.21.2.2296

بتول هاشمی بنی؛ محمدعلی ایزدی؛ علی والیانی؛ ابراهیم اسفندیاری؛ حمید بهرامیان؛ مجید پورانتظاری