راهکارهای مؤثر بر استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری در دوران پس از زایمان در مادران نوجوان: براساس روش کیفی، تکنیک گروه اسمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، داشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

2 گروه سلامت باروری و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت جنسی و باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

3 دانشیار، گروه بهداشت باروری، مرکز تحقیقات سلامت جنسی و باروری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

10.32598/JSMJ.21.2.2348

چکیده

زمینه و هدف بارداری برنام هریز ینشده در سال اول پس از زایمان در مادران پرخطر و نوجوان، م یتواند مر گ ومیر و عوارض ب یشماری به دنبال
داشته باشد. بنابراین در این دوران، استفاده از رو شهای مطمئن پیشگیری از بارداری ضروری است. هدف از این مطالعه، بررسی استراتژ یهای
بهبو ددهنده استفاده از رو شهای پیشگیری از بارداری در دوران پس از زایمان است.
روش بررسی این مطالعه کیفی، به روش گروه اسمی، در سال 2019 و در یک ژورنال کلاب )جلسه آموزشی( و با حضور اساتید و دانشجویان
حوزه مامایی و سلامت باروری انجام شد. روش گروه اسمی شامل 5 مرحله است: ثبت راهکارهای پیشنهادی طی 5 دقیقه سکوت، طرح و
روش نسازی تمام اید هها، اولوی تبندی 5 مورد از مه مترین آ نها توسط هر فرد، شمردن آرا و درنهایت انتخاب 5 اولویت اول.
یافت هها براساس 5 اولویت منتخب اول، شامل آموزش، مشاوره، ارائه رو شهای پیشگیری، تعدیل و بازنگری سیاس تهای جمعیتی و شناخت
صحیح گروه آسی بپذیر، نتایج در 3 گروه طبق هبندی شدند: آموزش و مشاوره مبتنی بر شواهد درباره رو شهای پیشگیری از بارداری مناسب
و چگونگی استفاده از آ نها در گروه آسی بپذیر در دورا نهای بارداری، پس از زایمان و ویزی تهای کودک؛ ارائه این رو شها به گروه پرخطر
ب هصورت رایگان، به سهولت و آگاهانه در مراکز بهداشت و تعدیل سیاس تهای فرزندآوری در افراد دارای شرایط باروری.
نتیج هگیری براساس نظرات کارشناسان، استراتژ یهای مناسبی مانند آموزش، مشاوره، ارائه رو شها و نیز تعدیل سیاس تهای جمعیتی وجود
دارند که م یتوان ب هوسیله آ نها بارداری را در زنانی که ب هطور موقت و در بره های از زندگی خود از حاملگی آسیب م یبینند، به تأخیر انداخت.

کلیدواژه‌ها


[1] Mortezavi FS, Damghanian M, Mottaghi Z, Shariati M. [Women’s
experiences of unwanted pregnancy (Persian)]. J Kermanshah
Univ Med Sci. 2012; 15(6):492-503. [Link]
[2] Peyman N, Ezzati Rastegar K, Tehrani H, Zarei F. [Explanation
of unwanted pregnancy from the perspective of family planning
service providers: An exploratory study (Persian)]. Iran J
Obstet Gynecol Infertility. 2016; 19(12):18-26. [DOI:10.22038/
IJOGI.2016.7220]
[3] Jalali R, Mohammadi M, Vaisi-Raygani A, Ghobadi A, Salari
N. Prevalence of unwanted pregnancy in Iranian women: A
systematic review and meta-analysis. Reprod Health. 2019;
16(1):133. [DOI:10.1186/s12978-019-0804-8] [PMID] [PMCID]
[4] Faisal-Cury A, Menezes PR, Quayle J, Matijasevich A. Unplanned
pregnancy and risk of maternal depression: Secondary
data analysis from a prospective pregnancy cohort. Psychol
Health Med. 2017; 22(1):65-74. [DOI:10.1080/13548506.2016
.1153678] [PMID]
[5] Chaman R, Khosravi A, Khiyabani M, Amiri M. Unwanted pregnancy
and its influencing factors in the north east of Iran. Int J
Health Stud. 2015; 1(2):14-7. [DOI:10.22100/ijhs.v1i2.52]
[6] Khourani S, Asefzadeh S, Dargahi H. [Study the demand for
contraceptive methods in women referring to health centers
in Qazvin, Iran (2017) (Persian)]. J Inflammatory Dis. 2018;
22(4):40-50. [DOI:10.29252/qums.22.4.40]
[7] Jarahi L, Zavar A, Neamat Shahi M. [Evaluation of the frequency
of unwanted pregnancy and its related factors in the pregnant
women of Sarakhs city (Persian)]. Iran J Obstet Gynecol Infertility.
2014; 17(124):8-14. [DOI:10.22038/IJOGI.2014.3615]
[8] Mohammadpoorasl A, Rostami F, Ivanbagha R, Torabi S.
[Prevalence of unwanted pregnancy and multivariate analysis
of its correlates in Tabriz city, 2004 (Persian)]. Med Sci. 2005;
15(4):201-6. [Link]
[9] Ebrahimzadeh F, Azarbar A, Almasian M, Bakhteyar K, Vahabi
N. Predicting unwanted pregnancies among multiparous
mothers in Khorramabad, Iran. Iran Red Crescent Med J. 2016;
18(12):e26994. [DOI:10.5812/ircmj.26994]
[10] Bahadori F, Mohadesi H, Nanbakhsh F, Amiraabi A, Ayatollahi
H, Boroomand F, et al. [Contraception for prevention of
high risk pregnancy. Med J Tabriz Uni Med Sci (Persian)]. 2013;
35(4):26-31. [Link]
[11] Wilson E, Samandari G, Koo HP, Tucker C. Adolescent mothers’
postpartum contraceptive use: A qualitative study. Perspect
Sex Reprod Health. 2011; 43(4):230-7. [DOI:10.1363/4323011]
[PMID]
[12] Nik Khesal N, Nourizadeh R, Dastgiri S, Mehrabi E. [Prevention
strategis of unplanned pregnancies among adolescents: A
systematic review (Persian)]. Payesh. 2018; 17(4):443-53. [Link]
[13] Hosseinzadeh M, Naderifar M. [Adolescent mothers experiences
of pregnancy and early motherhood: A qualitative content
analysis (Persian)]. Nurs Midwifery J. 2015; 12(10):890-8.
[Link]
[14] Barber SL. Family planning advice and postpartum contraceptive
use among low-income women in Mexico. Int Fam Plan
Perspect. 2007; 33(1):6-12. [DOI:10.1363/3300607] [PMID]
[15] Pasha O, Goudar SS, Patel A, Garces A, Esamai F, Chomba E,
et al. Postpartum contraceptive use and unmet need for family
planning in five low-income countries. Reprod Health. 2015;
12(2):1-7. [DOI:10.1186/1742-4755-12-S2-S11] [PMID] [PMCID]
[16] Lopez LM, Grey TW, Chen M, Hiller JE. Strategies for improving
postpartum contraceptive use: Evidence from non‐randomized
studies. Cochrane Database Syst Rev. 2014; (11):CD011298.
[DOI:10.1002/14651858.CD011298.pub2] [PMID]
[17] Amin Shokravi F, Howden Chapman P. A study on the effective
factors of unwanted pregnancies in pregnant women of Tehran
city. J Reprod Infertility. 2004; 5(3):249-58. [Link]
[18] Quinlivan JA, Box H, Evans SF. Postnatal home visits in teenage
mothers: A randomised controlled trial. Lancet. 2003;
361(9361):893-900. DOI:10.1016/S0140-6736(03)12770-5]
[PMID]
[19] Farrokh Eslamlou H, Vahabzadeh Z, Moeini R, Mogadam Tabrizi
F. [Pre-marriage couplesfertility attitude following recent
childbearing persuasive policies in Iran (Persian)]. Nurs Midwifery
J. 2013; 11(10):836-46. [Link]
[20] McMillan SS, Kelly F, Sav A, Kendall E, King MA, Whitty JA, et
al. Using the nominal group technique: How to analyse across
multiple groups. Health Serv. Outcomes Res. Methodol. 2014;
14(3):92-108. [DOI:10.1007/s10742-014-0121-1]
[21] Shahraki AR, Moradi M. [Risk evaluation in the workplace
using fuzzy multi-criteria model (Persian)]. Iran Occup Health.
2013; 10(4):43-54. [Link]
[22] Homami S, Pour Mohammadi B, Rastak L, [A Study on The
Factors That Divert The Women's Attitude From Using Effective
Contraceptive Methods (Persian)]. Sci J Kurdistan Uni Med Sci.
2005; 9(2): 32. [Link]
[23] Moeinipour A, Lotfalizadeh M, Sepehri Shamloo A, Esfahanizadeh
J, Mottahedi B, Alizadeh B, et al. [Evaluation of pregnancy
risk factors in women with tetralogy of fallot and cyanotic
congenital heart disease (narrative review) (Persian)]. Iran J Obstet
Gynecol Infertility. 2015; 18(164):19-24. [DOI:10.22038/
IJOGI.2015.5616]
[24] Jani S. [Congenital heart disease and pregnancy (Persian)]. J
Holist Nurs Midwifery. 1994; 4(4):25-30. [Link]
[25] Chinichian M, Holakoic Nainie K, Rafaie Shirpak Kh. [Voluntary
abortion in Iran: A qualitative study (Persian)]. Payesh. 2007;
6(3):219-32. [Link]
[26] Hosseini H, Bagi B. [Contraceptive use among married Kurdish
women in the city of Mahabad a discriminant analysis of affecting
factors (Persian)]. Iran J Sociol. 2012; 14(2):151-75. [Link]
[27] Najafi F, Ghofranipour F, Rakhshani F, Kazemnejad A. [Effects
of group counseling program with women on Knowledge, Attitude,
and practice (KAP) of their husbands regarding family
planning in Zahedan health centers in 2002 (Persian)]. J Reproduc
Infertility. 2003; 4(1):47-54. [Link]
Bozorgi N, et al. Methods of Contraceptive in the Postpartum Period in Adolescent Mothers. JSMJ. 2022; 21(2):300-313
312
June, July 2022. Volume 21. Number 2
[28] Noruzi M, Abedi HA, Farmahini Farahani M. [Family planning
education and lactating mothers' desires for choosing postpartum
contraceptive method (Persian)]. Iran J Med Educ. 2002;
2(2):56-61. [Link]
[29] Alidosti M, Tahmasebi M, Raeisi M. [Evaluating the women's
satisfaction of Hajar hospital services after the delivery (Persian)].
J Multidiscip Care. 2013; 2(1):1-8. [Link]
[30] Zapata LB, Murtaza S, Whiteman MK, Jamieson DJ, Robbins
CL, Marchbanks PA, et al. Contraceptive counseling and
postpartum contraceptive use. Am J Obstet Gynecol. 2015;
212(2):171.e1-8. [DOI:10.1016/j.ajog.2014.07.059] [PMID]
[PMCID]
[31] Simbar M, Nahidi F, Ramezankhani Tehran A, Ramezankhani
A. Fathers' educational needs about perinatal care: A qualitative
approach. J Biosoc Sci. 2010; 42(5):633-41. [DOI:10.1017/
S0021932010000167] [PMID]
[32] Fooladi M. [A Reanalysis and criticism of demographic theories
and policies, with emphasis on recent demographic policy
of Iran (Persian)]. Marifat Farhangi Ejtemaii. 2013; 4(2):145-72.
[Link]
[33] Hosseini H, Baghi B. [Study of fertility desires of Kurdish
women in city of Mahabad (Persian)]. Women's Strateg Studies.
2013; 15(58):121-61. [Link]