دوره و شماره: دوره 21، شماره 6 - شماره پیاپی 141، بهمن و اسفند 1401 
مروری بر عوارض شناختی ناشی از دیابت نوع 1: مروری روایتی

صفحه 910-922

10.32598/JSMJ.21.6.2884

اکبر قلاوند؛ مهسا آزادی؛ زهرا محمدپور؛ ناهید قلاوند؛ مهرانگیز قلاوند؛ ماریا قلاوند