طراحی و ارزیابی ساختار درونی پرسشنامه باورهای مؤثر بر رفتار اطلاع‌یابی سلامت در میان دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

10.22118/jsmj.2022.317401.2733

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اینکه در متون ایرانی پرسشنامه‌ای در پژوهش‌ها یافت نشد که در بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اطلاع یابی سلامت آنلاین دانشجویان، باورهای سلامت آنان را نیز بررسی کند، پژوهش حاضر پرسشنامه ای را بدین منظور طراحی کرده و ساختار درونی آن را از طریق تحلیل عوامل اکتشافی و تأییدی ارزیابی کرد.
روش بررسی: جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیۀ دانشجویان شاغل به تحصیل در کلیۀ مقاطع تحصیلی در دانشگاه‌های دولتی و آزاد شهر اهواز در سال 1397 تشکیل می‌داد که تعداد کل آنها، 46054 نفر بود. حجم نمونۀ پژوهش با توجه به فرمول کوکران، 600 نفر برآورد شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسشنامه بود. این پرسشنامه ترکیبی از پرسشنامه‌های پژوهش‌های مو، شین و کوهن و دنگ، لیو و هینز با 36 گویه بود. روایی پرسشنامه با سه روش: استفاده از مقالات علمی، روایی صوری و تحلیل عاملی و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. تحلیل داده ها با نرم افزارهای SPSS و LISREL انجام شد.
یافته‌ها: با انجام تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهای مؤثر بر جستجوی آنلاین اطلاعات سلامت در ده عامل دسته بندی و مجدداً نامگذاری شدند: اعتماد به کیفیت و کارایی، قصد سودمندانه، خودکارآمدی، ارزش‌های شناختی، شدت درک شده، اضطراب درک شده، حساسیت درک شده، موانع درک شده، باورهای سلامت فردی، ارزش‌های اجتماعی. سپس این عوامل با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شدند.
نتیجه‌گیری: بررسی ضرایب استاندارد شده در مدل ساختاری به دست آمده نشان دادکه تقریباً تمامی بارهای عاملی از مقدار مطلوبی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها