ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻰ اﻧﻮاع ﻋﻤﻞ و ﻋﻠﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻗﺮﻧﻴﻪ در ﺑیﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭼﺸﻢﭘﺰﺷﻜﻰ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎمﺧﻤﻴﻨﻰ (ره) اﻫﻮاز ﻃﻰ ﺳﺎﻟﻬﺎى ٩٧-١٣٨٢

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز،ایران

2 گروه چشم، بیمارستان امام خمینی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

10.22118/jsmj.2022.331099.2787

چکیده

ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻗﺮﻧﻴﻪ ﻳﻜﻲ از اﻋﻤﺎل ﺷﺎﻳﻊ ﺟﺮاﺣﻲ ﭼﺸﻢ و ﺷﺎﻳﻊﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎﻓﺖ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻠﻞ و اﻧﻮاع ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻗﺮﻧﻴﻪ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭼﺸﻢﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎمﺧﻤﻴﻨﻲ (ره) اﻫﻮاز از ﺳﺎل ١٣٨٢ ﺗﺎ ١٣٩٧ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
روش ﻛﺎر: اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺮ روى ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻴﻤﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﻃﻠﺎﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﻋﻠﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ، ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﺳﻦ دﻫﻨﺪه ﻋﻀﻮ ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﺠﺪد، ﻋﻠﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﺠﺪد، ﺳﻤﺖ (laterality) ﻗﺮﻧﻴﻪ، ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﺑﻮد.
ﻧﺘﺎﻳﺞ: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﻴﻤﺎران درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮﻧﻴﻪ ٩٣/٥٠ ﺳﺎل و ﺷﺎﻣﻞ ٤٩١ﻧﻔﺮ(٣/٤٩درﺻﺪ) ﻣﺮد و ٥٠٥ﻧﻔﺮ(٧/٥٠درﺻﺪ) زن ﺑﻮدﻧﺪ. ٧/٥١ درﺻﺪ ﻋﻤﻞ ﻫﺎى ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻗﺮﻧﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ چشم راﺳﺖ و ٩/٤٧درﺻﺪ ﻋﻤﻞ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ چشم ﭼﭗ ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻗﺮﻧﻴﻪ PBK ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ روش PK و ﭘﺲ از آن DSAEK ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻗﺮﻧﻴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
بحث و پیشنهادات:.ﺷﻴﻮع PBK در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ که میتواند به دلیل افزایش قابل ملاحظه جراحی فیکوایمولسیفیکاسیون باشد. روش ﺟﺮاﺣﻲ DMEK & DSAEKﺑﻪ درﻣﺎن ارﺟﺢ ﺟﻬﺖ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى آﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﻗﺮﻧﻴﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ PBK ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. با توجه به تکنیکهای جدید پیوند قرنیه و پیشرفتهای درمانی پس از عمل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاى ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرىﻫﺎى زﻣﻴﻨﻪاى و ﻣﻴﺰان ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع درﻣﺎن و مقایسه ﻋﻠﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺟﺮاﺣﻲ در ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ(در یک مطالعه متا انالیز جدید )اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات