دوره و شماره: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 136، فروردین و اردیبهشت 1401 
بررسی اثرات ضد سرطانی و ضد باکتریایی فراکشنهای پروتئینی جدا شده از سم مار شاخدار ایرانی به روش In-vitro

10.22118/jsmj.2020.194267.1846

جمیل زرگان؛ مجید میرزایی ندوشن؛ ثباتی حسین؛ اشکان حاجی نورمحمدی؛ حمیدرضا گودرزی؛ فیروز ابراهیمی


بررسی ایمنی میکروبی و شیمیایی نمونه‌های فلافل‌ جمع‌آوری شده از سطح عرضه در شهرستان اهواز

10.22118/jsmj.2022.311234.2708

رضا زاده‌دباغ؛ محمد هاشمی؛ مرضیه مساح؛ الهام طاهریان؛ ناجی صیاحی؛ فرخنده حق پرستی؛ معصومه مرحمتی؛ نیکو بهرامی؛ ملیحه کرمی؛ لیلا علوی؛ سید محمد علی نوری


مقایسه اثر مزمن مکمل کافئین و تمرینات ورزشی بر سطوح سرمی اینترلوکین-6 و ترکیب بدن در مردان چاق

10.22118/jsmj.2022.154036

جمال رسول پور؛ قرنی هادی؛ محمدرضا ذوالفقاری دیدنی؛ نجم الدین اسپندار؛ وحید تایید؛ جلال شیرزاد