گزارش اولین دایورتیکولکتومی آندوسکوپیک در جنوب غرب ایران برای دایورتیکول زنکر بزرگ در یک بیمار 95 ساله

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات دستگاه گوارش، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان اما م خمینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 مرکز تحقیقات دستگاه گوارش، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

10.32598/JSMJ.21.1.2667

چکیده

بیمار، خانم 95 سال های است که با عدم توانایی بلع مایعات و جامدات از شش ماه قبل مراجعه کرده بود و پس از مشخص شدن دلیل دیس
فاژی ب هدلیل دایورتیکول بزرگ زنکر در قسمت ابتدایی مری و عدم توانایی تحمل جراحی ب هدلیل شرایط سنی و وخامت حال عمومی،
تحت اولین دایورتیکولکتومی آندوسکوپیک قرار گرفت و با یک عمل دو ساعته آندوسکوپیک ابتدا دیواره عضله کریکوفارنژیوس شناسایی
شد و دایورتیکولکتومی از طریق برش عضله با نیدل نایف آندوسکیپی با استفاده از آندوسک انعطا فپذیر الیمپوس و بستن محل عمل با
کلیپس انجام شد. هنگام و پس از عمل هی چگونه عارض های ایجاد نشد. سپس بیمار به مدت 48 ساعت ناشتا نگه داشته شد. سپس ابتدا
تغذیه با مایعات شروع شد و بعد از پنج روز بیمار با حال عمومی خوب و توانایی بلع غذا از بیمارستان مرخص شد. این عمل آندوسکوپیک
اولین مورد انجا مشده در جنوب غرب ایران است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Bonavina L, Bona D, Abraham M, Saino G, Abate E. Long-term
results of endosurgical and open surgical approach for Zenker
diverticulum. World Journal of Gastroenterology. 2007;
13(18):2586-9. [DOI: 10.3748/wjg.v13.i18.2586] [PMID] [PMCID]
[2] Richtsmeier WJ. Endoscopic management of Zenker diverticulum:
The staple-assisted approach. The American Journal of
Medicine. 2003; 115 (Suppl 3A):175S-8S. [DOI:10.1016/s0002-
9343(03)00220-1 [PMID]
[3] Nabi Z, Reddy DN. Endoscopic management of Zenker’s diverticulum.
International Journal of Gastrointestinal Intervention.
2020; 9(2):78-85. [Link]
[4] Law R, Katzka DA, Baron TH. Zenker’s diverticulum. Clinical
Gastroenterology and Hepatology. 2014; 12(11):1773-82.
[DOI:10.1016/j.cgh.2013.09.016] [PMID]
[5] Ishaq S, Sultan H, Siau K, Kuwai T, Mulder CJ, Neumann H. New
and emerging techniques for endoscopic treatment of Zenker’s
diverticulum: State‐of‐the‐art review. Journal of Digestive
Endoscopy. 2018; 30(4):449-60. [DOI:10.1111/den.13035]
[PMID]
[6] Albers DV, Kondo A, Bernardo WM, Sakai P, Moura RN, Silva
GL, et al. Endoscopic versus surgical approach in the treatment
of Zenker’s diverticulum: Systematic review and metaanalysis.
Endoscopy International Open. 2016; 4(6):E678-86.
[DOI:10.1055/s-0042-106203] [PMID] [PMCID]
[7] Repici A, Pagano N, Romeo F, Danese S, Arosio M, Rando G, et
al. Endoscopic flexible treatment of Zenker’s diverticulum: A
modification of the needle-knife technique. Endoscopy. 2010;
42(07):532-5. [DOI:10.1055/s-0029-1244163] [PMID]
[8] Halland M, Grooteman KV, Baron TH. Flexible endosopic
management of Zenker’s diverticulum: Characteristics and
outcomes of 52 cases at a tertiary referral center. Diseases of
the Esophagus. 2016; 29(3):273-7. [DOI:10.1111/dote.12323]
[PMID]