گزارش اولین دایورتیکولکتومی آندوسکوپیک در جنوب غرب ایران برای دابورتیکول زنکر بزرگ در یک بیمار 95 ساله

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 فوق تخصص گوارش بیمارستان امام و گلستان

2 2. GI fellowship, Alimentary Tract Research Center, Imam Khomeini hospital clinical research development Unit, The school of medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical sciences, Ahvaz, Iran

10.22118/jsmj.2022.309558.2667

چکیده

بیمار خانم 95 ساله ای است که با عدم توانایی بلع مایعات و جامدات از 6 ماه قبل مراجعه کرده و پس از مشخص شدن دلیل دیس فاژی بدلیل دایورتیکول بزرگ زنکر در قسمت ابتدایی مری و عدم توانایی تحمل جراحی بدلیل شرایط سنی و وخامت حال عمومی، تحت اولین دایورتیکولکتومی آندوسکوپیک در جنوب غرب ایران قرار گرفت و با یک عمل دو ساعته آندوسکوپیک ابتدا دیواره عضله کریکوفارنژیوس شناسایی شده و دایورتیکولکتومی از طریق برش عضله با نیدل نایف آندوسکیپی با استفاده از آندوسک انعطاف پذیر الیمپوس و بستن محل عمل با کلیپس انجام شد. حین و پس از عمل هیچگونه عارشه ای ایجان نشد. سپس بیمار به مدت 48 ساعت ناشتا نگه داشته شد و بعد ابتدا تغذیه با مایعات شروع شد و 5 روز بعد بیمار با حال عمومی خوب و توانایی بلع غذا از بیمارستان مرخص شد. این عمل آندوسکوپیک اولین مورد انجام شده در جنوب غرب ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 136
فروردین و اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 16 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 04 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 29 دی 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 29 دی 1400