بررسی تاثیر آموزش استفاده از اسپری استنشاقی به عضو مراقب خانواده بر نحوه استفاده از آن: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده موازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

10.22118/jsmj.2021.253009.2251

چکیده

مقدمه: اکثر بیماران تنفسی از اسپری استنشاق به درستی استفاده نمی کنند و مراقبان آنها وقت کافی ندارند تا روش مناسب استفاده از آن را به بیمار آموزش دهند. هدف از این مطالعه تعیین تأثیر آموزش استفاده از اسپری به عضو مراقب خانواده بر نحوه صحیح استفاده از آن در بیماران می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش یک کار‌آزمایی بالینی است که در سال 1398 با روش نمونه‌گیری در دسترس در افراد بالای ۶۰ سال با بیماری ریوی استفاده کننده از اسپری استنشاقی، در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انجام شد. در گروه مداخله، آموزش استفاده صحیح از اسپری، به صورت شفاهی و عملی، در یک جلسه، به عضو مراقب خانواده و سالمند ارائه شد و در گروه کنترل ، فقط به سالمند آموزش ارائه گردید. قبل از مداخله و سه هفته بعد، دو گروه، با استفاده از چک لیست استفاده صحیح از اسپری استنشاقی، ارزیابی شدند. برای آنالیز داده ها، از آزمون های کای دو، مک نمار، آزمون ویلکاکسون و آزمون من ویتنی استفاده شد.
یافته‌ها: تفاوت معنی‌دار در تفاضل میانگین نحوه استفاده از اسپری استنشاقی، قبل و پس از مداخله در گروه آزمون (26/1 ± 58/2) و در گروه کنترل (22/1 ± 55/2) مشاهده نگردید (05/0<P). ضریب همبستگی پیرسون (24/0-r= )، کاهش میانگین استفاده صحیح از اسپری با افزایش سن بیماران را نشان داد.
نتیجه‌گیری با توجه به نتایج، لزوم انجام مطالعات بیشتر در زمینه مشارکت خانواده در مراقبت از بیمار و ارزیابی دوره‌ای عملکرد سالمندان در زمینه استفاده صحیح اسپری استنشاقی، پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 136
فروردین و اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 24 مهر 1399
  • تاریخ بازنگری: 07 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 11 اردیبهشت 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401