اپیدمیولوژی نواقص ایمنی اولیه و فاکتور های مرتبط در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی کودکان ابوذر اهواز(سانتر جنوب غرب کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار تخصصی اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، ایران

2 استادیار، گروه آموزشی اطفال، بیمارستان ابوذر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، ایران

3 گروه اموژشی ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، ایران دانشجوی کمیته تحقیقات،

10.22118/jsmj.2021.255499.2273

چکیده

مقدمه: نقایص ایمنی اولیه (PID) شامل طیف وسیعی از بیماری ها و سندرم های بالینی است که در نتیجه اختلال اولیه در سیستم ایمنی بدن رخ می دهد.
مواد و روش ها: این یک مطالعه گذشته نگر (Retrospective study) بر روی بیماران مبتلا به PID مراجعه کننده بخش آلرژی و ایمونولوژی بیمارستان کودکان ابوذر اهواز در بازه زمانی 1394 تا 1397 انجام گردید.
نتایج: به طور کلی 70 نفر کودک دارای نقص ایمنی اولیه در این مطالعه وارد شد. شایعترین فرم از نقایص ایمنی اولیه در اکثریت مردان موردمطالعه(56.92%) شامل SCID (Severe Combined Immunodeficiency Disease) وCGD (Chronic Granulomatous Disease) و Bruton میشد که شیوع آنها به ترتیب 21.42% و 8.57% بود.درصد بالایی از افراد(83%) پدر و مادر دارای نسبت نزدیکی به هم بودند. حدود66.67% از کل مواردفوتی(9.23%) مبتلا به SCID بودند و Hypogammaglobulinemia و Griscelli Syndrome نیز حدود 16.67% از موارد مرگ را در بر می گرفت. شایعترین تظاهر عمومی در افراد به ترتیب پنومونی ،تب ، اسهال و سپسیس بود. براساس سابقه خانوادگی 33 نفر سابقه آلرژی، 9 نفر بدخیمی، 1 نفر بیماری اتوایمیون و 39 نفر از مادران افراد بیمار دارای سابقه سقط جنین بودند. به ترتیب %99.88 و %88.99 ازبیماران تحت درمان با ایمونوگلوبولین وریدی و آنتی بیوتیک های پروفیلاکتیک بودند درحالیکه 2.81% تحت درمان گاما اینترفرون و پیوند و %1.40 تحت درمان کورتیکواستروئید و G-CSF بودند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که SCID و CGD و Bruton شایعترین فرم PID در کودکان مراجعه کننده بودند

کلیدواژه‌ها


دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 136
فروردین و اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 11 آبان 1399
  • تاریخ بازنگری: 17 بهمن 1399
  • تاریخ پذیرش: 27 اردیبهشت 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401