اثر کروسین و سافرانال بر بهبود زخم های پوستی در موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد.پیام نور.تهران

2 دکتری- گروه زیست شناسی موسسه اموزش عالی کاویان مشهد ایران

3 دکتری - استادیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

4 دکتری - استادیار، گروه زیست شناسی،دانشگاه پیام نور تهران

10.22118/jsmj.2021.263818.2358

چکیده

زمینه و هدف: گیاه زعفران به عنوان یک آنتی‌اکسیدان قوی در درمان زخم دیابتی می‌تواند مؤثر باشد. گیاهان دارویی نسبت به داروهای شیمیایی اثر جانبی کمتری دارند، بنابراین محققان برای ترمیم زخم‌های دیابتی به دنبال یافتن ترکیبات گیاهی هستند. این مطالعه با هدف بررسی اثر ماده مؤثره زعفران (کروسین و سافرانال) بر ترمیم زخم پوستی در موش دیابتی شده با استرپتوزوتوسین انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، تعداد 30 رأس موش صحرایی به 6 گروه شاهد، دیابتی، دیابتی تحت تیمار با کروسین و سافرانال با غلظت‌های 300 و 600 میلی‌گرم بر کیلوگرم تقسیم شدند. گروه‌های دیابتی با یک بار تزریق داخل صفاقی STZ با غلظت 55 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن موش دیابتی شدند. نمونه‌برداری به منظور مطالعات بافت‌شناسی به منظور شمارش شاخص‌های بافتی نوتروفیل، ماکروفاژ، عروق خونی، ضخامت اپی‌تلیوم در روزهای 3، 7، 15 و20 انجام شد. میانگین‌ها توسط آزمون واریانس یک‌طرفه تحلیل و سپس توسط آزمون مقایسه میانگین در سطح 5% با یکدیگر مقایسه شدند.
یافته‌ها: در گروه‌های تحت تیمار روند تشکیل سلول‌های التهابی، عروق خونی، سلول‌های فیبروبلاست و ضخامت اپی‌تلیوم، در مقایسه با گروه دیابت از روز 3-20 در ابتدا افزایش و در روزهای 15 و 20 کاهش معنی‌دار داشت (05/0>p).

کلیدواژه‌ها


دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 136
فروردین و اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 09 دی 1399
  • تاریخ بازنگری: 25 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 01 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401